Fase de pràctiques


27 Jul, 2022

funcionaris-pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Per la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, modificada per la Resolució EDU/1452/2022, de 13 de maig, i per la Resolució EDU/1911/2022, de 16 de juny, es van fer públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Per la Resolució EDU/2034/2022, de 27 de juny, es van nomenar funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Atès el que disposa el capítol V del títol III del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i d'acord amb el que estableix la base 11 de l'annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, cal regular la fase de pràctiques del procés selectiu.