Ha arribat l'hora de l'ensenyament públic i el seu professorat


13 Oct, 2022

reloj

ANPE demana al Ministeri d'Educació i FP i a les Comunitats Autònomes un compromís ferm i decidit amb l'ensenyament públic i el seu professorat.

És fonamental que el Ministeri d'Educació, en col·laboració amb les CCAA, desenvolupi el més aviat possible la Disposició Addicional Setena de la LOMLOE i així s'estableixi:

1. Una LLEI DE LA PROFESSIÓ DOCENT, en la qual es regulin els drets, deures i codi deontològic de la professió docent, la formació inicial i els requisits mínims per impartir docència.

2. Un ESTATUT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT, que reguli des de l'accés a la condició de funcionari docent fins a un model de jubilació anticipada, establint una carrera professional i l' equiparació de les condicions laborals del professorat en totes les CCAA, reforçant el caràcter estatal dels cossos docents.

Aquesta normativa ha de fixar i recollir les mesures següents:

 • Retribucions i equiparació salarial

Els docents som un cos estatal i no hi ha d’haver cap discriminació salarial ni diferències en la retribucions per les funcions que realitzem en les diferents Comunitats Autònomes. És imprescindible també, i ara més necessari que mai, establir una clàusula de revisió salarial en funció de l'IPC, i així evitar la pèrdua de poder adquisitiu que, aquest any 2022, pot arribar a ser molt significativa. Cal, al seu torn, que totes les funcions que realitza el professorat, al marge de la docència, siguin retribuïdes i reconegudes.

 • Horari lectiu del professorat

ANPE va ser l'únic sindicat que va exigir a la Ministra fixar un horari lectiu del professorat màxim per a tot l'Estat, de tal manera que no es puguin superar les 23 hores lectives per als ensenyaments d'Infantil i Primària, i les 18 hores lectives per a la resta d'ensenyaments, i evitar així grans diferències entre CCAA. Per a això s'hauria de modificar la Llei 4/2019 i que aquest horari lectiu màxim no sigui el recomanat sinó l'obligatori, i després poder reduir-se més hores en els àmbits autonòmics, arribant a l'horari lectiu que es tenien en moltes CCAA per sota.

 • Ràtios d'alumnes per aula

Cal una reducció del nombre màxim d'alumnes per aula en tots els ensenyaments: màxim de 15 en Infantil 3 anys i 18 en 4 i 5 anys, 20 en Primària, 25 en Secundària i Batxillerat, i reducció d'un 20% en la resta d'ensenyaments. D' altra banda, és important disminuir el nombre mínim d' alumnes perquè es puguin crear grups, impartir matèries i establir ensenyaments, un fet fonamental a la zona rural.

 • Cossos docents

Inclusió de tots els docents, amb titulació universitària, en el grup funcionarial A1, mantenint els cossos docents i establint mecanismes d' equiparació salarial.

 • Conciliació familiar i laboral del professorat

Cal una equiparació dels permisos, llicències i excedències del professorat a tot l' Estat, a més d'acabar amb la discriminació existent amb altres empleats públics. També exigim l'establiment d'ajudes socials per al professorat com a la matrícula gratuïta a la Universitat i als centres de règim especial, ajudes de guarderia, menjador i d'estudis per als nostres fills, etc.

 • Formació inicial i permanent del professorat

Una formació inicial i requisits per impartir la docència similars en tots els cossos docents que permeti la integració de tots ells/es en el més alt grau funcionarial. Pel que fa a la formació permanent del professorat, ha de ser gratuïta i en horari lectiu.

 • Interins: Estabilitat de plantilles i nou sistema d'accés als cossos docents.

Cal donar estabilitat a les plantilles dels centres a través d' àmplies ofertes d' ocupació pública. Al seu torn, cal canviar l' actual sistema de concurs oposició per un altre de més objectiu, amb temaris oficials amb contingut, no només títols de temes, i proves més objectives. Amb una valoració de l'experiència docent fins al màxim permès per la legalitat i eximir de la fase de pràctiques aquells docents que ja han desenvolupat la seva tasca docent com a interins/es durant un temps mínim.

 • Mobilitat del professorat

A més de les convocatòries del Concurs General de Trasllats de caràcter estatal, que es regulin convocatòries de comissions de servei, vàlides per a tot el territori nacional, i de concurs autonòmic.

 • Carrera professional i jubilació anticipada

És imprescindible regular una carrera professional, amb reconeixement econòmic i administratiu, basada en criteris objectius­. Cal potenciar la convocatòria en totes les CCAA de places d' accés a càtedres fins a arribar al 30% de la plantilla. És imprescindible també fixar un model de jubilació anti­cipada amb caràcter específic al nostre sector i assegurar la seva continuïtat.

 • Pla de millora de la convivència i autoritat docent

Cal establir un Pla de millora de la convivència en els centres que serveixi de marc per a totes les CCAA, a més d' una normativa nacional amb rang de Llei que desenvolupi el reconeixement d' autoritat pública del professorat en l'exercici de la seva funció.

 • Paper dels claustres

Els Claustres han de recuperar el seu protagonisme i assumir més competències en el govern i presa de decisions dels­ centres educatius, per exemple, triant el director.

 • Reducció de la burocràcia

Cal reduir dràsticament la burocràcia que patim els docents i que no ha parat d'augmentar en els últims anys, fonamentalment en el moment actual amb el desenvolupament de la LOMLOE. Ara més que mai cal exigir menys burocràcia ­i més docència.

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu

triptic-anpe_catalunya
nota-premsa