Convocatòria Concurs-Oposició 2023


27 Dic, 2022

 

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

1. Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 14.238 places

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 8.489

Cos: Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

Nombre de places: 208

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 66

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 55

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 7

Cos: Mestres

Nombre de places: 5.413

2. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos. 

3. Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2023. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

L'endemà de la realització de les proves de llengües, en iniciar la sessió es realitza l'acte de presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en format paper. Seguidament, es realitza la part A de la prova.

4. Prova

La fase d'oposició consta d'una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori:

Part A: desenvolupament d'un tema

Part B: unitat didàctica o situació d'aprenentatge

La part B té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per l'exercici docent de la persona aspirant; consisteix en la presentació i exposició oral d'una unitat didàctica (part B.1). En les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B.2).

5. Finalització del procediment de selecció

El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 de desembre de 2023

6. Personal funcionari en pràctiques

La data de presa de possessió com a persones funcionàries en pràctiques a la destinació adjudicada és a 1 de setembre de 2024.

El període de pràctiques comença l'1 de setembre de 2024, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent i finalitza el 15 de desembre de 2024.

 

ANPE Catalunya organitzarà una xerrada informativa sobre la convocatòria del concurs-oposició.

 

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu