Convocatòria Oposicions 2024


30 Dic, 2022

RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

1. Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 2.174 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Cos: Professors d'ensenyament secundari: Nombre de places: 1.110

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes: Nombre de places: 27

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny: Nombre de places: 12

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: Nombre de places: 3

Cos: Mestres: Nombre de places: 1.022

2. Termini de presentació de sol·licituds

Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

3. Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2024. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

4. Proves de la fase d'oposició

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a la persona aspirant passar a la fase de concurs.

4.1 Primera prova

               Part A: programació didàctica

               Part B: unitat didàctica o situació d'aprenentatge

4.2 Segona prova

               Part A. Prova pràctica

               Part B. Desenvolupament d'un tema

 

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu