Reclamacions Concurs de Mèrits


02 Mar, 2023

 

Davant totes les incidències detectades a la baremació del mèrits, ahir va tenir lloc una mesa per resoldre dubtes.

Queda palesa la incompetència informàtica del Departament, que ens fa enyorar els temps en els quals aquests tràmits s’entregaven en paper per registre!

 • El Departament comunica que l’única via oficial per presentar la reclamació és l’aplicatiu. No s’atendran ni peticions genèriques, ni e-valises ni cap altra via. Això ja ho sabíem, però d’alguna forma s’havia de cridar l’atenció davant totes les queixes que s’estaven produint.
 • Manifesta que, si es detecta una errada generalitzada (com el còmput d’experiència docent*) s’arreglarà d’ofici, encara que no s’hagi reclamat.
 • Afegeix que no està contemplat que es pugui fer cap modificació un cop tramitada la sol·licitud. Totes les reclamacions s'han de presentar en un únic tràmit, amb el botó “Tramita reclamació”. Per tant, abans de tramitar-la definitivament, s’ha d'afegir la documentació justificativa a cadascun dels apartats que es vol reclamar perquè,  un cop presentada, no es podrà modificar ni tampoc presentar-ne una de nova.

Apartat Experiència Docent

 • Hi ha un càlcul erroni del temps treballat*: en comptes de 10 anys totals s’està comptant 9 anys i 11 mesos. Per tant, falta un mes. Això se solucionarà, però es recomana a les persones afectades que ho reclamin. En cas que ja s'hagi enviat la reclamació i no s'hagi fet constar,  es solucionarà d’ofici.
 • Experiència docent a l’estranger en centres dependents del Ministeri que s’ha comptat a l’apartat 7.1.1.4: es donarà la instrucció de que ha de comptar al 7.1.1.1 i 7.1.1.2, depenent de l’especialitat del nomenament. Cal reclamar.
 • Professors visitants, seccions bilingües del Ministeri: cal reclamar, però els auxiliars de conversa: no puntua.
 • Serveis prestats en altres comunitats: si no s’ha comptat és perquè no s’han introduït els períodes un a un. Cal introduir-los un a un. És suficient acreditar-los amb el certificat de serveis prestats.
 • No s’han comptat els serveis prestats a Religió: cal reclamar i es comptaran al 7.1.1.2 o 7.1.1.3 depenent de si és al mateix cos o un altre.
 • Excedència per cura de fill o familiar, juliol del 2016: persones a les quals no se’ls l’han comptat, tot i haver-lo introduït en la inscripció: que reclamin.
 • Nomenaments simultanis d’igual durada en diferents especialitats. Se’ls ha carregat un i no és el que més els beneficia: que reclamin. S’han donat instruccions als serveis informàtics per tal que es corregeixi.
 • Temps treballat a CFA de presons i adults quan depenien del Departament de Justícia i Benestar Social i no ha puntuat res: Es passaran instruccions perquè es revisi. Que les persones afectades reclamin.
 • Les llars d’infants només es reconeixen si són del Departament d'Educació o d'Administracions Educatives. Donaran instruccions als Tribunals perquè tinguin en compte els serveis d’altres CA. Per a les concertades han de reclamar i afegir una vida laboral i se’ls contarà al 7.1.4.

Apartat Formació Acadèmica

 • El Departament manifesta que ara sí apareix la titulació al·legada com a requisit amb la nota mitjana a Formació acadèmica per tal que la puguin reclamar, si és el cas.
 • Es demanarà als tribunals que tinguin en compte l’expedient tot i haver hagut de posar una titulació diferent a l’al·legada com a requisit perquè a l’aplicatiu no surt o surt en castellà. S’assegura que estan totes les titulacions universitàries reconegudes pel ministeri a l’aplicatiu i que si no es troba es busqui en castellà. Els participants poden afegir la titulació com si fos una nova titulació per poder posar l’expedient.
 • Persones que han fet diplomatura + segon cicle llicenciatura, la universitat fa mitjana de diplomatura + segon cicle i el tribunal no ho ha acceptat: s’avisarà als tribunals.
 • 7.2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat, sempre que es correspongui amb el nivell requerit per a l’ingrés al cos. Per tant la mitjana de FP no puntua, en cas de que s’hagi al·legat com a requisit.
 • Es reunirà als tribunals per demanar uniformitat a l’hora de resoldre els casos de persones que tenen titulació equivalent i superior i van al·legar l’equivalent: s’ha de comptar la superior com a requisit i puntuar la mitjana de la superior. Si no es va aportar expedient de la superior, cal ’aportar-lo ara.
 • Titulacions de música i dansa: Es donaran instruccions als tribunals perquè les revisin. Les persones afectades han de reclamar.
 • Titulacions de formació professional inicial/ Titulació professional de música o Dansa Les titulacions corresponents a la formació professional inicial només es valoren si no s'han al·legat com a requisit d'ingrés i si no han estat necessàries per obtenir el títol al·legat. Cal adjuntar titulació requisit i la del CFGS, i escrit justificant que va optar als estudis universitaris via PAU.
 • Altres titulacions universitàries que no han estat puntuades com a mèrit: cal reclamar aportant expedients de totes les titulacions universitàries.
 • El màster de secundària o psicopedagogia als docents del cos de mestres s’ha de puntuar perquè per aquest cos no és un requisit.
 • Els de Filologia Catalana que, a més, tenen el C2 de Català i els tribunals no l’han puntuat: Es demanarà als tribunals que ho corregeixin, però cal fer la reclamació.
 • Certificats de professionalitat: no són equivalents a CFGM a efectes acadèmics.
 • La diplomatura en logopèdia compta i, per tant, s’ha de reclamar.

Apartat Formació Permanent

 • No s’han reconegut màsters ni postgraus abans del pla Bolonya: si no hi surten hores o crèdits, no es pot valorar. S’insistirà als tribunals que els crèdits ECTS són de 25 h.
 • Formacions lingüístiques o altres (cursos d’idiomes, Competic), que no són conduents a l’obtenció de cap titulació, han de puntuar. Cal reclamar i al·legar i els tribunals decidiran.
 • Cursos telemàtics de més de 10 h setmanals - alguns tribunals han aplicat aquesta restricció a l’hora de reconèixer cursos de formació permanent i altres no. Cal que els afectats reclamin, però l’administració considera que és el que estableix la normativa i que el tribunal decideix com computar-ho. El criteri ha de ser el mateix per a tots els tribunals i, com a la convocatòria no es fa menció a aquesta normativa, cal reclamar i fer la següent observació: Mencionar la *Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2014 (Recurso 53/2013)*, que expressament diu que aquesta limitació no es pot aplicar si no consta expressament en la convocatòria o s’ha aplicat _ad hoc_ posteriorment.

És al·lucinant el que està passant amb tot aquest procés i els diferents criteris que s’estan aplicant segons el tribunal que t’hagi tocat o de la persona que t’hagi baremat, perquè s’estan produint baremacions dispars dintre dels mateixos tribunals, segons ens heu comunicat, quan hi ha una normativa comú per a tots/es.

Quan es va obrir el termini d’entrega de sol·licituds, ja vàrem detectar moltes errades que van comunicar al Departament (temps de servei mal computat, titulacions que no sortien al desplegable (malgrat que el Departament va insistir “que apareixien tots”), no assignació correcta de l’experiència docent als mestres de religió, oposicions aprovades i no comptabilitzades, expedients acadèmics pujats i que després no apareixien... La seva resposta va ser que ho tindrien en compte i que l’esmenarien a l’aplicatiu i no només no ho van fer, sinó que el nombre d’errades ha augmentat significativament.

No tenen ni idea del que està en joc? No tenen ni idea de l’angoixa que tot això està causant en tots/es els participants? Quines garanties hi ha que ara, amb tot el que s’està detectant, no tornaran a cometre cap errada? Perquè l’aplicatiu no és gens fàcil a l’hora de fer la reclamació o simplement no permet fer el que un creu que seria convenient, deixant-los en la incertesa de saber si ho estan fent bé ara, perquè ja ho van fer abans i a la provisional no se’ls ha tingut en compte.

En fi, no queda un altra que reclamar tot allò que penseu que us haurien d’haver contat i no ho han fet i que guardeu còpia o captura de pantalla de tot el que feu, per si cal reclamar a posteriori.  I esperar que el Departament, l'unic responsable de tot aquest enrenou, modifiqui tot el que calgui en l’aplicatiu i doni instruccions clares i concises (cosa que ja haurien d'haver fer abans) a tots els tribunals a fi que tothom tingui un barem just i corresponent a tot el que ha aportat.

Com presentar una reclamació

#votaAnpe #14demarç #anpeelvalordelaindependencia #anpecatalunya #anpeambtu