Concurs-Oposició 2023: Data inici del procés selectiu i altres


27 Abr, 2023

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d'abril, per la qual es fa pública la data d'inici del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

  • Fase d'oposició, tramesa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu del tribunal assignat: 30 de juny de 2023.   

El tribunal assignat, el correu electrònic del tribunal i la seu on es fan les proves es podrà consultar abans de la data d'inici del procés des de la pàgina web del concurs oposició extraordinari (encara no està actualitzada la pàgina)

  • Prova de llengües: 30 de juny de 2023, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer)
  • Acte de presentació i part A de la prova:  10h de l’1 de juliol de 2023.

L'acte de presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en format paper, establerta a la base 7.1 de l'annex 1 de la convocatòria, i la part A de la prova, establerta a la base 7.4.1.1 de l'annex 1 de la convocatòria, es realitza el dia 1 de juliol de 2023, a les 10 hores.

La presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en la data assenyalada és obligatòria. Si la persona aspirant no pot assistir personalment, pot autoritzar a una altra persona que ho faci en el seu nom i representació amb el model d'autorització de la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat.

L'assistència a la part A de la prova és obligatòria. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

  • Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023
  • Publicació al DOGC d'aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
  • Fase de pràctiques: de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2024
  • Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

#anpecatalunya #anpeambtu