Publicació al DOGC Adjudicacions Provisionals 2023/24


03 May, 2023

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

 

Adjudicació de destinacions provisionals

1) Calendari

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2023-2024 són els següents:

a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

(Avís: L'aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s'obre)

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores

Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accés a la sol.licitud (amb codi xtec,amb IDCat Mòbil o Certificat Digital)

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) El termini per al personal funcionari de carrera que depèn d'una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunyadel 9 al 22 de maig de 2023.

e) Propostes de les direccions dels centres: del 22 al 31 de maig de 2023

f) Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta

El 19 de maig de 2023, cada Servei Territorial farà pública la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2023-2024, amb especificació del codi de centre, nom del centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.

El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic fins el 22 de maig de 2023 un escrit (segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre. Haurà d'adjuntar-hi el seu currículum. Entrevistes del 23 al 29 de maig

2)Participació

a) Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carreraen servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2023, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

b) Participació voluntària

Amb caràcter voluntari, pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva, i el professorat interí.

Més informació

ANPE Catalunya farà una xerrada telemàtica el dimecres, 10 de maig, a les 18h per a tots els seus afiliats/des.

Si esteu interessats/des, envieu un correu a:

barcelona@anpe.esgirona@anpe.eslleida@anpe.es o tarragona@anpe.es.

#adjudicacionsprovisionals #anpecatalunya #anpeambtu

adjudicacions-provisionals-curs-2023-24