Concurs de Mèrits: Nova valoració d'algunes persones!


20 May, 2023

 

Nova valoració: revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa públic el contingut dels acords dels tribunals de revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades i de revocació de la proposta d'algunes d'elles com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost. (19.5.2023)

Només es notifica a les persones que se'ls revoca la condició de ser proposades com a seleccionades per la Resolució publicada el 31 de març 2023.

Pròximament, es publicaran les noves llistes, com a conseqüència de la revisió del tribunal de l'apartat 7.1 del barem, amb la nova valoració dels mèrits, per cossos i especialitats, el nou ordre de puntuació i la nova proposta de persones seleccionades.

Web del Departament

Aquesta nova resolució diu expressament: "Els tribunals acorden revisar les puntuacions atorgades en els subapartats 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4 de la totalitat de les persones participants en el concurs de mèrits". La totalitat? Això no es pot fer, donat que ja havia estat publicada la llista definitiva de baremació de mèrits. Només es pot revisar en el cas concret que s'hagi estimat el recurs d'alçada d'algun participant en detriment d'un altre.en el concurs de mèrits

Una altra errada i van... La gestió del Departament d’Educació, com a organitzador en solitari del Concurs de Mèrits, no ha pogut ser més nefasta: des d’aplicatius que no funcionen i es pengen cada dos per tres, a continues errades en el còmput dels mèrits dels i les participants que han derivat en un gran nombre de recursos d’alçada, perquè en el període de reclamacions no se’ls va tenir en compte, i ara una nova resolució que trau del concurs a un munt de companys/es que ja havien estat seleccionades!

Algú hauria d’assumir alguna responsabilitat, donar explicacions, especialment a les persones afectades, i, si no en saben més, DIMITIR!