Tribunals Oposicions 2023


06 Jun, 2023

Resolució per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, s’obre la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, publicada al DOGC núm. 8820, de 27.12.2022. 

D'acord amb la base 6.2 de l'annex 1 de la convocatòria, s’han de nomenar els tribunals amb anterioritat a l’inici de la fase d’oposició. 

Resolc:  

—1 Nomenar els tribunals que han de qualificar i avaluar les diferents parts de la prova i fases, dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, la composició dels quals es detalla, per cossos i especialitats, a l’annex. 

 —2 Els membres dels tribunals tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

—3 Els membres dels tribunals estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació a l’eTauler, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació a l’eTauler, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra resolucions de convocatòries d'ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d'Educació”.    

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent:

“6.5 Obligatorietat de participar en els tribunals

La participació en els tribunals té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril.

Estan dispensades de participar de manera obligada en els òrgans de selecció i, per tant, no intervenen com a persones candidates en el sorteig, els funcionaris o funcionàries: que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius (direcció, secretaria, cap d'estudis, coordinació pedagògica i altres càrrecs directius); que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona; que gaudeixin de reducció de jornada o altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, i que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.6 Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat per les persones aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin dut a terme tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria específica.

Si algun funcionari és nomenat membre d'un tribunal i té alguna causa d'abstenció, haurà de notificar-ho mitjançant e-valisa adreçada a la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals, amb la documentació acreditativa que correspongui. Posteriorment, si en el moment de constitució del tribunal es té coneixement sobrevingut d'una causa d'abstenció, es podrà al·legar davant la presidència del tribunal en el mateix moment de la constitució o com a màxim en els dos dies hàbils següents.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC”.