Nova Llista Definitiva Admesos i Exclosos Oposicions 2023


19 Jun, 2023

Desprès de detectar errors a la llista definitiva publicada ahir, el Departament publica una nova que substitueix l’anterior:

            “Avís "Llista de persones admeses i tribunal assignat"

Assegura't de consultar la llista actual, que substitueix l'anterior perquè alguns tribunals no estaven ben assignats”.

Consulta les llistes

Espai personal (amb codi Gicar)

Espai personal (amb certificat digital)

Resolució DG de Professorat i Personal de Centres Públics que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent 

Concurs oposició extraordinari (19.6.2023)

—1 Declarar aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució,i fer-la pública al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat, i al web oposicionsdocents.gencat.cat.

—2 En aquesta llista consten les persones aspirants distribuïdes per tribunals. Per consultar la participació pel procediment lliure o de reserva per a persones amb discapacitat, les persones aspirants han de consultar l’Espai personal, atès que per protecció de dades personals no es mostra diferenciat aquest tipus de participació a la llista publicada a l’eTauler.

—3 Considerar  excloses del  procediment  selectiu  amb  caràcter  definitiu  les  persones aspirants que figurin a la relació d’excloses.

—4 El fet de figurar en la llista definitiva de persones admeses no implica el reconeixement de tenir els requisits exigits en aquesta convocatòria. Si en revisar els requisits de participació de les persones, se’n dedueix que no reuneixen algun dels requisits, perden tots el drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

—5 Amb la publicació d’aquesta Resolució a l’e-Tauler, es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.