Informacions Clau Concurs-Oposició 2023


19 Jun, 2023

 

1. Dades a recordar:

 • Tramesa en PDF de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu del tribunal assignat: 30 de juny de 2023 (encara no s’ha publicat l’adreça de correu on s’ha d’enviar).
 • Prova de llengües: 30 de juny de 2023, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer).
 • Acte de presentació i part A de la prova: 10 hores 1 de juliol de 2023

(RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d'abril, per la qual es fa pública la data d'inici del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre).

 • La data de la defensa i exposició de la UD/SA serà informada por el tribunal corresponent al vostre Espai Personal, a l’igual que la prova B (Exercici pràctic) per a les especialitats d’FP.

Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023

Publicació al DOGC d'aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023

Fase de pràctiques: de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2024

Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

 

2. Quina és l'extensió màxima de la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge?

(Informació actualitzada)

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de presentar amb els apartats següents:

 1. Portada amb les dades d'identificació i l'especialitat
  • Extensió 1 pàgina
 2. Índex (opcional)
 3. Desenvolupament de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge
  • Extensió màxima 15 pàgines
 4. Annexos
  • Extensió màxima 10 pàgines
 5. Bibliografia

L'extensió detallada és per cada apartat, que en cap cas pot superar l'extensió màxima indicada.

Aquest ordre és una proposta que detalla els apartats, però es poden ordenar com consideris més adequat, tot en un únic document.

El format de les pàgines ha de ser:

 • Mida DIN-A4
 • Interlineat d'1,5
 • Tipus de lletra Arial
 • Cos de lletra 11 sense comprimir
 • Només les taules poden tenir un interlineat simple i un cos de lletra 9 sense comprimir.

Web del Departament