Obertura Borsa Personal Docent Curs 2023-24


21 Jun, 2023

RESOLUCIÓ EDU/2157/2023, de 16 de juny, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació 

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, modificada per la Resolució EDU/1811/2022, de 8 de juny, i per la Resolució EDU/2145/2023, de 16 de juny

  • Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 20 de desembre de 2023.

Les persones aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació.

  • Màster> Participació condicionada

Excepcionalment, en els supòsits de manca de persones candidates en una determinada especialitat docent, es pot determinar que també s'admetin les sol·licituds de les persones que es trobin en algun dels casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, abans de la fi del curs 2025-2026.

Informació borsa 2023-24

Presenta la sol.licitud

 

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.

Són motius de pèrdua del número d'ordre de barem: 

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit. 

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit. 

c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi. 

d) El fet de no haver estat disponible en els darrers tres anys a data 31 d’agost de 2023, sempre que continuïn com a no disponibles a partir de l’1 de setembre de 2023. Novetat! 

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d'ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa.  

En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, tindrà  efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa i el següent i no es podrà participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’ha de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.