ANPE presenta l'informe del Defensor del Professor del curs 2022/2023


14 Nov, 2023

L'informe del defensor del professor d'ANPE destaca l'augment dels casos en l'etapa d'Educació Secundària i la necessitat de millorar el benestar emocional de tota la comunitat educativa

 • Han augmentat les actuacions en Secundària fins a un 47% i s'incrementen en FP fins a un 6%, mentre descendeixen els casos en Primària i Infantil.
 • Dels casos atesos, l'increment de professors que pateixen depressió puja del 12% al 13%, el 16% dels atesos han sol·licitat la baixa i al voltant del 80% pateix ansietat.
 • El 30% dels problemes als quals s'enfronten els docents estan relacionats amb l'Administració.

El nombre d' actuacions realitzades des de la creació del servei del Defensor del Professor d'ANPE el 2005 ascendeix a 44.386. D'aquestes, 1.947 corresponen al curs 2022-2023. La complexitat dels casos continua augmentant amb factors com el ciberassetjament, les falses acusacions a docents, agressions físiques o assetjament encobert que arriba a normalitzar-se.

Tot això, sense que les noves lleis educatives donin resposta a aquestes necessitats més enllà de carregar amb més burocràcia el docent i mantenir ràtios d'alumnes per classe que impedeixen l'atenció personalitzada tant a alumnes com a famílies. Per això, l'informe subratlla la importància de cuidar el benestar emocional de tota la comunitat educativa. Per a això, proposa la dotació de majors recursos materials i humans.

Problemes detectats

Els casos es divideixen en tres grups: els que tenen a veure amb l'entorn laboral, els relacionats amb l'alumnat i els que s'esdevenen amb els pares.

La relació amb la mateixa Administració és un dels majors problemes als quals s'enfronten els docents. El 33% manifesten dificultats en l'entorn laboral derivades del desenvolupament tardà de la nova Llei educativa que va arribar, en molts casos, a poques setmanes de l'inici del curs. A això caldria afegir la manca de docents per atendre les necessitats de l'alumnat, ràtios altes, activació de més protocols per atendre la salut mental i l'augment de la responsabilitat dels docents sobre aquestes situacions.

Si analitzem els problemes amb l'alumnat, el 22% dels docents informen de faltes de respecte dels alumnes, el 21% de problemes per donar classe, i un altre 20% de falses acusacions. Observem un augment de casos que tenen a veure amb la digitalització: ciberassetjament al professor, suplantació d'identitat en xarxes socials per ridiculitzar-lo, enviament d'amenaces o pressió per pujar les notes. L'augment i intensitat dels casos de violència física també és preocupant.

Segons el document, és gravíssim que el percentatge de professors que utilitzen el servei per informar d'agressions sigui d'un 7%. El text fa una crida perquè qualsevol agressió sigui immediatament sancionada com a falta molt greu amb expulsió i canvi de centre.

Cal tenir en compte que les conseqüències del Covid-19 segueixen presents entre els alumnes, sobretot, els de Secundària. La pèrdua d'hàbits, la incertesa cap al futur, la promoció amb assignatures pendents, la sobreprotecció d'algunes famílies, són factors que no ajuden que el discent entengui l'aprenentatge com un pilar essencial per al seu futur.

En el camp de la relació amb els pares, els percentatges més alts de controvèrsies es produeixen per les denúncies davant el centre o inspecció educativa, les faltes de respecte, i, de nou, les falses acusacions. Es troba molt present el perfil de famílies afectades pel fenomen "locus externo", en el qual la responsabilitat del que passa a nivell intern es tracta de posar fora. Són casos en què es qüestiona el docent, la seva forma d'explicar, la seva metodologia, la seva gestió de l'aula...

Propostes de l' informe

Pel que fa a l'excessiva burocratització, l'informe proposa incloure en l'horari lectiu les hores que el docent dedica a tasques burocràtiques per millorar l'atenció personalitzada als estudiants. El text suggereix la necessitat imperiosa de dissenyar una formació específica sobre lideratge pedagògic per als equips directius que els ajudi a resoldre conflictes, a més de millores salarials i d'horari.

Pel que fa als problemes del professor amb l'alumnat, l'informe subratlla el diferent tractament que cal donar a cada cas. No requereix la mateixa actuació el cas d'un alumne que busca el lideratge entre el seu grup d'iguals, que el d'un alumne amb una conducta irrespectuosa envers el professor deguda als seus propis problemes psicosociològics.

Per a una millor coordinació amb les famílies recomana l'adopció d'una mentalitat de col·laboració perquè tots caminin en la mateixa direcció des de la responsabilitat i el respecte.

Reivindicacions

Les dades recopilades manifesten que els problemes a l'aula continuen sent una assignatura pendent dins del sistema educatiu que precisa del suport polític, social i familiar. Per a això, tots els agents han de col·laborar en el compliment de les normes bàsiques de convivència, crear un clima de respecte dins del centre i salvaguardar el dret d'ensenyar dels docents.

Entre les conclusions assolides, destaca la necessitat de la millora del benestar emocional de tota la comunitat educativa. Per tant, algunes de les reivindicacions són:

 • Cuidar la salut física i emocional dels docents perquè continuïn sent el pilar fonamental per a l'educació i formació de la societat.
 • Mantenir lliures de tota mena de violència als centres educatius. L'informe demana la tolerància zero davant de qualsevol cas d'agressió, tingui l'origen que tingui.
 • Donar suport a la implantació del coordinador de benestar amb implementació horària suficient i formació adequada al seu perfil professional.
 • Disminuir l'excés de burocràcia als centres educatius.
 • Suport per part dels poders judicials a la Llei d'Autoritat.
 • Major inversió per desenvolupar noves metodologies i atendre l'alumnat des de la inclusió i la diversitat.

D'altra banda, l'informe subratlla la necessitat de treballar en:

 • Una estabilitat normativa que permeti la perdurabilitat en el temps de les programacions realitzades pels centres i el professorat.
 • La baixada de ràtio i el reforç de plantilles docents que disminueixin també el nombre d'alumnes a atendre per cada docent.
 • La dotació de personal d'administració i serveis a temps complet en tots els centres per alleujar les tasques administratives dels equips directius.
 • La unificació i simplificació de la documentació a realitzar i la creació d'entorns virtuals accessibles que facilitin el maneig per part del professorat encara en nivells baixos de Competència Digital Docent.
 • L'augment d'hores de coordinació i acció tutorial que permetin realitzar les tasques burocràtiques dins de l'horari de treball regular per facilitar la conciliació de la vida familiar.

ANPE i el Defensor del Professor reiteren el seu compromís amb els docents i el seu suport als que passen per situacions d'assetjament i intimidació, la necessitat de millorar el reconeixement social dels docents i de visibilitzar el treball diari dels professionals de l'educació amb l'objectiu que l'Educació assoleixi el lloc que mereix entre les prioritats socials.