Oposicions 2023: Llista provisional de seleccionats


29 Nov, 2023

El 29 de novembre de 2023 cada comissió de selecció publica la llista provisional de persones seleccionades a l'Espai personal i al tauler d'anuncis de la seu.

Les reclamacions es poden presentar el 30 de novembre i l'1 de desembre de 2023 a través de l'Espai personal. En finalitzar el termini, les reclamacions es consideren presentades davant la comissió de selecció.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades.

Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció, pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.