Participació voluntària en Tribunals d'Oposicions 2024


22 Dic, 2023

opositors

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i per un nombre parell de persones que actuen com a vocals, que estiguin en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició.

Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal poden fer la seva sol·licitud en el Portal de centre: Persones > Concursos, oposicions i ofertes de treball > Tribunals i col·laboradors/es en processos de personal > Tribunals per al concurs oposició ordinari. Les persones interessades han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari. El termini per presentar les sol·licituds és del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024. 

Es realitzarà un sorteig per designar els vocals dels tribunals d’entre les persones voluntàries i no voluntàries per tal de determinar la composició dels tribunals d’acord amb l’establert a la base 6.2 de la convocatòria. Aquest sorteig consisteix en l'assignació d'un número aleatori a cada candidat i tenint en compte la paritat i la distribució territorial dels participants, es fa l'assignació dels vocals titulars i suplents per a tots els tribunals.