BOE: Nomenament com a funcionaris de carrera Oposicions 2019


26 Feb, 2024

Oposicions 2019: Nomenament com a funcionaris de carrera d'aspirants que no havien estat avaluats amb la resta dels seleccionats

Ordre per la qual es declara aptes en la fase de pràctiques i aprovats en els mateixos, a determinats aspirants que, per tenir concedit ajornament per a la realització de la fase de pràctiques, o per altres causes, no havien estat avaluats amb la resta dels seleccionats, i havien estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDU/2018/2020, de 5 d'agost.

Orden EFD/144/2024, de 15 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.