Propostes i reivindicacions d'ANPE davant les eleccions generals


11 Abr, 2019

DAVANT LES ELECCIONS GENERALS, ANPE PRESENTA UNA SÈRIE DE PROPOSTES I REIVINDICACIONS PER A la MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU, DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC I LA SEVA PROFESSORAT

 

• ANPE demana als partits polítics que el debat educatiu es vaig situar a la reflexió serena sobre els reptes i desafiaments als quals cal donar respostes i solucions després de la constitució del nou Govern.

• La propera legislatura ha d'abordar d'una manera ineludible, la situació del professorat i el seu futur professional, però afrontant des d'una perspectiva global i conjunta i no amb propostes aïllades.

• S'ha de comptar sempre amb el professorat, perquè cap procés de canvi educatiu ni de reforma pot arrelar si en ella no es compta amb la implicació i el compromís del professorat.

 

ANPE com a sindicat independent i professional exigeix ​​als diferents partits polítics en aquest període electoral un seguit de reivindicacions per a la millora del sistema educatiu, de l'ensenyament públic i de les condicions laborals del seu professorat:

 

1. CANVI EN LA POLÍTICA EDUCATIVA

o Un Pacte per l'Educació que asseguri l'estabilitat del Sistema Educatiu.

o Una llei de la Professió i un Estatut de la Funció Pública Docent.

o L'augment de la inversió en Educació, un mínim d'un 5% del PIB.

o El dret a usar la llengua castellana a tot l'estat espanyol.

 

2. ENSENYAMENT PÚBLIC

o L'aposta decidida per la Xarxa de Centres Públics per garantir el principi d'igualtat d'oportunitats i cohesió social, i la recerca de l'excel·lència i qualitat per a tot l'alumnat.

o L'atenció prioritària a les zones rurals, dotant de recursos adequats, ampliant l'oferta educativa i millorant les condicions del professorat itinerant.

 

3. ÀMPLIES OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA.

o Àmplies ofertes d'Ocupació Pública, que recullin el màxim de la taxa de consolidació en ocupació i reposició d'efectius per a dotar d'estabilitat a les plantilles.

o Un sistema d'accés transparent i més garantista.

o Comptabilitzar l'experiència docent en els procediments selectius al màxim legal i jurisdiccional permès.

 

4. EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA DEL PROFESSORAT.

o L'equiparació salarial amb els funcionaris docents més ben pagats en el conjunt de l'Estat.

o El grup A1 per a tots els docents.

o La restitució de la quantia de les retribucions mensuals a la retallada de l'any 2010, amb pagues extres íntegres.

o La recuperació del poder adquisitiu perdut en aquests darrers anys.

 

5. PAPER DELS CLAUSTRES I REDUCCIÓ DE LA BUROCRÀCIA

o La revisió dels reglaments orgànics de Centre (ROC) per tornar el lideratge educatiu als Claustres del Professorat, recuperant el seu protagonisme i assumint més competències en el govern i presa de decisions dels centres educatius, per exemple, amb un paper preponderant en l'elecció de director.

o Reduir la burocràcia per afavorir l'activitat pròpiament docent.

o Dissenyar un nou marc regulador per a una funció directiva més especialitzada.

 

6. DIGNIFICACIÓ DE LA PROFESSIÓ DOCENT I CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS

o Elaborar un Pla Estratègic de Convivència en els Centres Educatius.

o Un desenvolupament de la Llei d'Autoritat del professorat a nivell estatal.

o Mesures reals de dignificació de la tasca docent i afavoridores d'un clima de convivència adequat.

o Establiment de mesures de prevenció i protocol d'actuació davant de casos d'assetjament entre iguals i agressions als centres educatius, tant per a alumnes com per a docents.

 

7. REDUCCIÓ DE L'HORARI LECTIU DEL PROFESSORAT I REDUCCIÓ DE RÀTIOS

o ANPE exigeix ​​establir un horari lectiu màxim per a tot l'Estat. En educació Infantil i Primària reducció de l'horari lectiu a 23 hores que permeti una millora en l'atenció a la tasca tutorial. A la resta dels ensenyaments 18 hores lectives com a màxim.

o La reducció progressiva de ràtios en tots els ensenyaments. Computar a efectes de ràtio cada alumne amb necessitat específica de suport educatiu (ACNEAE) com tres.

 

8. CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL DEL PROFESSORAT

o Cal una equiparació dels permisos, llicències i excedències del professorat a tot l'Estat, a més d'acabar amb la discriminació existent amb altres empleats públics.

o Publicar i adjudicar totes les vacants existents en el concurs general de trasllats.

o més de les convocatòries de concurs general de trasllats de caràcter estatal, cal flexibilitzar convocatòries de comissions de servei, vàlides per a tot el territori nacional que permetin la mobilitat a tot l'estat per fer possible la conciliació familiar i laboral del professorat.

 

9. JUBILACIÓ ANTICIPADA INCENTIVADA.

o Eliminació del límit regulador per a la percepció de la pensió màxima.

o Manteniment de la jubilació voluntària anticipada.

 

10. INFERMERA ESCOLAR

o Compromís real que faci possible l'existència o el servei d'una infermera escolar en tots els centres educatius.

 

ANPE exigeix als partits polítics que facin de l'educació una veritable prioritat política i social, centrant-se en la recerca de consensos i acords bàsics que allunyin l'educació de la confrontació ideologia permanent i de les propostes irreconciliables, buscant l'essencial i apartant l'accessori. Ens referim al fet que siguem capaços de posar-nos d'acord en qüestions principals per resoldre els problemes de fracàs escolar i abandonament escolar, per millorar els rendiments educatius per a tot l'alumnat, per impulsar i prestigiar, com mereix, l'ensenyament públic, per millorar la convivència en els centres i per reconèixer i valorar la tasca docent.

Madrid 11 d'abril de 2019

nota-de-prensa