Adjudicacions Destinacions Provisionals i Comissió de Serveis per al curs 2019/20


16 May, 2019


Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7876, de 16.5.2019)

Web del Departament

a) Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2019-2020 són els següents:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

b) Peticions

Es poden demanar centres, municipis, zones o comarques. En total es poden fer fins a 60 peticions.

El personal interí ha de fer constar en la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques). Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions.

En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudiquen llocs de treball en centres i aules de formació de persones adultes, ni en centres de màxima complexitat, ni en centres d'educació especial.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en què consten als annexos 5 i 6 de la Resolució.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

1. Participants: personal docent funcionari de carrera, en pràctiques i interí.

1.1 També ha de participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2019 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació, que compleix tots els requisits, i que ha accedit a la borsa de personal interí docent en convocatòries realitzades amb anterioritat al curs 2018-2019.

Excepcionalment, també podrà participar, amb caràcter voluntari, el personal interí que ha accedit a la borsa de personal interí docent en convocatòries realitzades amb anterioritat al curs 2018-2019, que té serveis prestats i que, per estar matriculat, és previst que pugui acreditar estar en possessió del requisit de formació pedagògica i didàctica abans del dia 30 de juny de 2019. En cas que no l'acrediti no podrà obtenir destinació en aquest procediment.

No podrà participar en aquest procediment, malgrat tingui serveis prestats, el personal interí que ha participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.

2. Participació obligatòria (Interins, professorat en pràctiques...).

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2019, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

Així mateix, el professorat interí descrit a la base 1.1 està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació). El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació completa, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.

3. Participació voluntària.

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

4. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, sense perjudici del que estableix la base 7 en relació amb el professorat funcionari que participa amb caràcter forçós. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d'Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l'aranès.

5. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial, la direcció del centre pot formalitzar proposta de professorat que el curs 2018-2019 ha exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre. En cas contrari, la direcció del centre, per poder formalitzar proposta sobre un nou docent, ha d'aplicar prèviament el procediment específic de la base següent*.

En tots els casos, continuïtat o nova proposta, en el cas que el docent sigui interí ha de tenir acreditats 12 mesos de serveis.

* Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta.

Aquest procediment específic l'empraran les direccions per formular proposta de destinació per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2018-2019 un mínim de 4 mesos.

Cada Servei Territorial farà pública el dia 4 de juny de 2019 al Portal de centre del Departament, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2019-2020, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.

El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic, entre els dies 4 i 7 de juny de 2019, ambdós inclosos, un escrit (segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Podrà adjuntar-hi el seu currículum.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.

Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.

El dia 11 de juny de 2019, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar.

6. Llocs de treball i motius de les propostes de les direccions.

Les direccions dels centres educatius poden fer propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2019-2020 per alguns dels supòsits que s'indiquen a continuació, en funció del tipus de centre de què es tracti i dels llocs definits en la plantilla del centre.

a) Propostes que recauen sobre càrrecs directius

b) Propostes per a llocs específics amb perfil professional o llocs en centres de provisió específica.

c) Propostes per a llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial.

d) Propostes per a llocs específics temporals (apartat 3.3 de la convocatòria).

e) Propostes de continuïtat al mateix centre en llocs ordinaris del personal funcionari i interí.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera o en pràctiques únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2018-2019 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2019.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat per al curs 2019-2020 el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2018-2019 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2019.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en el personal que hagi ocupat un lloc de treball al centre de proposta durant el curs 2018-2019, amb un nomenament a vacant, no substitució, d'una durada mínima de quatre mesos.

7) Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció (fase 5 de la base 5), sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2019, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d'un centre amb data 30 de juny de 2019.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que el curs 20192020 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat degudament la persona interessada, així com i amb d'altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d'elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d'1 de setembre de 2019.

B) Sol·licituds de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2019, d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya (incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva fora de Catalunya amb efectes 1.9.2019), que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2019-2020 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment per reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines…