Llista definitiva aspirants admesos i exclosos Concurs Oposició


23 May, 2019

Resolució EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)

 

En totes les especialitats, el dia 14 de juny de 2019, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d'estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 14 de juny de 2019.

L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 15 de juny de 2019, a les 10 hores. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, hauran de lliurar la programació didàctica. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entendrà que renuncia a continuar en el procés selectiu i perdrà tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Els tribunals amb aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició amb la realització de la primera prova, defensa de la programació i unitat didàctica, a partir del dia 22 de juny de 2019.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase d'oposició, a partir del dia 22 de juny de 2019, amb l'inici de la primera prova, i els aspirants dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació i desprès prosseguir-la a partir del dia 22 de juny de 2019.

 

Resolució EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)