Últimes instruccions per a la tornada als centres al juny


29 May, 2020

Mitjançant aquesta instrucció s’estableixen mesures organitzatives per facilitar la reincorporació progressiva als centres educatius del personal docent de l’Administració de la Generalitat així com instruccions en relació amb les activitats educatives en la modalitat no presencial.

A). Resum:

1. Les direccions dels centres han d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19, per tal d’identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.

Tot el personal, inclòs l’equip directiu, ha d’emplenar la declaració responsable a l’enllaç https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=ENQ.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són els següents: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió, l’obesitat mòrbida (IMC>40), càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

Aquestes persones no poden prestar serveis ni participar en les activitats del centre del mes de juny de forma presencial i continuaran prestant serveis en la modalitat no presencial.

2. Cada centre educatiu ha d’elaborar el seu Pla d’obertura prèviament a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat.

El pla d’obertura de cada centre ha de preveure, com a mínim, el nombre de professionals i la previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre.

També ha de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.

3. El Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec no estan obligats a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial.

4. El personal que presti serveis en la modalitat telemàtica té dret a la desconnexió digital i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat personal.

5. S’han d’evitar les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions s’han de realitzar amb les eines i solucions digitals que el centre en disposi

B) Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura dels menors o persones dependents a càrrec

2. D’acord amb el que preveu els punts 5.1 i 5.2 de la Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s’adjunta el model de declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents al seu càrrec.

5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

instruccio-reobertura-centres-al-juny
declaraciÓ-resp.-cura-fills-o-dependents