Convocatòria Concurs de Trasllats 2020


02 Nov, 2020

cartell-concurs-de-trasllats-correcte--002-

 

RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

 

Atenció: Tramitació de documentació i gestions de procediment en el marc de les mesures excepcionals que dictaminin les autoritats competents com a conseqüència de la situació sanitària (covid).

Com a norma general, la tramitació de participacióaixí com la tramesa de la documentació acreditativa que s’hi acompanyi, s’ha de realitzar pels mitjans telemàtics que s’indiquen en aquesta convocatòria, d’acord amb les indicacions que s’estableixen als annexos.

Només quan la via de tramitació telemàtica no sigui possible (tampoc a través de la plataforma electrònica de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticiogenerica) o sigui necessària la presentació del document/material original a requeriment de les unitats de gestió o de la comissió d’avaluació, s’atendrà la seva presentació física a través dels registres administratius presencials, d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (oficines de correus, registres administratius d’ajuntaments o de qualsevol seu d’administració pública que disposi d’aquest servei).