Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


NORMATIVA

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/representants_treballadors_eleccions_sindicals/eleccions_sindicals/

 

 

ACTA DE VOTACIÓ

- Les meses coordinadores de cadascuna de les unitats electorals han comunicat el dia de la votació i l'horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

-En els municipis en què el dia 14 de març de 2023, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d'aquests municipis, han d'efectuar les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa electoral parcial, han de segellar l'urna, que ha de ser dipositada a la seu de la mesa coordinadora i
custodiada per aquesta fins l'hora d'efectuar l'escrutini. La mesa coordinadora ha de procedir al recompte dels vots.

PERMISOS DEL PROFESSORAT

- El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

- El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.