Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


TREBALL COOPERATIU A L'AULA.

ON LINE MOODLE (30  hores)

  DESCRIPCIÓ

 La plataforma Classroom és la més utilitzada en l'àmbit educatiu i, per poder extreure tots els seus beneficis, cal potenciar la nostra competència digital docent, que es defineix com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i destreses relacionades amb l'ús de la tecnologia, aplicada als contextos i processos educatius.

Per a això es presenta el següent Curs pràctic que té com a objectiu principal extreure tots els beneficis que ens brinda la plataforma virtual Moodle per a la creació de les nostres activitats interactives.

OBJECTIUS 

 

-Promoure un canvi de metodologia que permeti una millor atenció a la diversitat i afavoreixi el desenvolupament competencial.

-Conèixer que és treball cooperatiu i llurs característiques.

-Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.

-Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica.

-Capacitar al docent amb el coneixements necessaris per desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.

-Reflexionar sobre la importància de considerar el paper actiu de l'alumne en els processos d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

 

 CONTINGUTS 

Mòdul 1. L’Aprenentatge cooperatiu

• Definició d’aprenentatge cooperatiu i requisits de l'aprenentatge cooperatiu.

• Formació dels grups cooperatius a l'aula. El paper del docent i de l'alumne.

• Dinàmiques de cohesió de grup

Mòdul 2. Estructures cooperatives i avaluació

• Les estructures cooperatives simples.

• Les estructures cooperatives complexes.

• La creació d'equips de base.

• L’avaluació formativa per part del docent i dels alumnes.

• Eines d’avaluació competencial

Mòdul 3. Projecte

• Programació d’una unitat didàctica introduint dinàmiques cooperatives.

 

Professor:M. JÚLIA GIROL MERINO