Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


La programació didàctica com a eina de treball: Pautes i elaboració

ON LINE (60 hores: 36h + 24h)

  DESCRIPCIÓ

Aquest curs pretén posar a l’abast dels docents idees i recursos per elaborar una programació didàctica, una eina fonamental a l’aula per a la planificació de la tasca educativa en cada àrea, matèria o àmbit, que els ajudarà a anticipar i concretar què s’ha de fer a l’aula i com s’ha de fer.

El curs té una durada de 60 hores repartides en 36 lectives no presencials (videoconferències, 9 sessions de 4h. cadascuna) i 24 hores de treball individual de planificació i elaboració de programació didàctica d'un curs escolar i les corresponents unitats didàctiques. Aquestes 24h es desenvoluparan equitativament al llarg de les 10 sessions, tenint en compte que cada 10 sessions han de fer com a mínim dues hores de treball individual, de les quals el formador farà el seguiment amb l'enviament de les activitats demanades setmanalment.

OBJECTIUS

 

- Elaborar una programació atenent al marc legal de referència.

- Definir els continguts d’aprenentatge en relació amb l’àrea o àmbits.

- Aprendre a temporitzar i seqüenciar les activitats: distribució temporal al llarg del trimestre, curs, cicle.

- Establir criteris per a l’atenció a la diversitat i les adaptacions curriculars

- Determinar els criteris i procediments d’avaluació i recuperació.

- Integrar el concepte de competències bàsiques dins dels components del currículum i fixar la seva adquisició per part de l’alumnat.

 

 CONTINGUTS 

 

1.- Introducció

1.1.- Contextualització

1.2.- Perspectiva de Gènere

2.- Objectius Generals

3.- Àmbits, Dimensions i Competències bàsiques

4.- Continguts curriculars i distribució temporal.

5.- Unitat didàctiques

5.1.- Unitat didàctica 1

5.2.- Unitat didàctica 2 ECT

6.- Enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees.

7.- Criteris i instruments d’avaluació

8.- Estratègies metodològiques i ús de les TAC

9.- Mesures i suports universals, addicionals i intensius per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

10.- Fonts documentals: Bibliografia i webgrafia.

PROFESSOR: NICOLAU GALDEANO GARCÍA