Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Entorns d’Aprenentatge Digital 

ON LINE  (90 hores)

DESCRIPCIÓ

 

“Competència digital docent utilitzat en aquest marc, es podria definir com la i integració de coneixements, destreses, habilitats i actituds que s’han de posar-se en joc simultàniament per exercir les seves funcions, implementant les tecnologies digitals, i per resoldre els problemes i imprevistos que es puguin presentar en una situació singular concreta com a professionals de l’educació La formació va dirigida a professorat i famílies que vulguin conèixer i aprendre les eines què augmenten l’eficiència del treball docent.”

(Document Marc de referència de la competència digital docent 2022 de la Generalitat de Catalunya)

Dins del Marc de Referència Digital Docent es posa de manifest la doble perspectiva des de la vessant docent. Una primera, respecte al mateix objecte d’aprenentatge formant part de l’alfabetització bàsica de tots els ciutadans i un element essencial de la capacitació acadèmica i professional en els ensenyaments postobligatoris. De l’altra banda, com a eines per desenvolupar qualsevol altre aprenentatge de docents i alumnat. Una de les funcions de les institucions educatives és dotar a l’alumnat de competències per a la vida, de manera que els ajudin a aprendre al llarg de tota la seva vida.

És indubtable que el propi coneixement que ha de tenir l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge es fa més necessari tant en la seva etapa educativa com en el professional i personal.

És en aquest sentit en el què aquest curs aporta eines per promoure aquest autoconeixement sobre l’aprenentatge dotant al professorat de competències què li ajudin a dur a terme aquesta tasca i que li ajudin a poder acreditar el nivell B2 d’aquest mateix Marc.

En aquest sentit, el curs esdevindrà una aproximació a l’assoliment de les competències de les sis àrees seguint les adaptacions de DigCompEdu.

Les eines digitals compartides, com ara el Google Workespace de Google, són actualment el dia a dia de la nostra feina. Aquest any una gran quantitat d’alumnat s’iniciaran a les aules amb un Chromebook com a dispositiu pedagògic d’aprenentatge. Aquests dispositius, que funcionen sota el sistema operatiu Chrome OS, totalment integrat per treballar amb les aplicacions de Google com Gmail, Google docs, Drive o Classroom (Entorn Virtual d’aprenentatge)... ens proporcionen un entorn propici per treballar cooperativament amb professorat i alumnat.

METODOLOGIA

La metodologia d'aquest programa formatiu segueix un model pedagògic dinàmic, basat en la comunicació i la interacció, assegurant el binomi ensenyament-aprenentatge, en què els alumnes, protagonistes de la seva formació, adquireixen els continguts del currículum acadèmic a partir d'una conjunció equilibrada entre el coneixement teòric i el pràctic.

El desenvolupament teòric-pràctic està estructurat per ser assolit per l'alumne de manera gradual. En la modalitat online, la metodologia que es proposa, basada en la comunicació i la interacció, posa a disposició de l'alumne diferents eines de comunicació a través de Campus

• Fòrums on compartir informació, resoldre dubtes i intercanviar opinions.

• Correu intern des del qual es pot comunicar amb el seu tutor, per resoldre dubtes. El curs es realitzarà en línia de manera asíncrona. Es facilitaran a través del Moodle tasques, presentacions, lectures i vídeos amb l'objectiu de mostrar i exemplificar tots els recursos pràctics que inclou la formació. Tanmateix, i mentre el curs duri, s'obrirà un espai de debat al fòrum de l'aula virtual per tal que les persones participants puguin compartir inquietuds i experiències, per promoure l'aprenentatge entre iguals i per tenir l'acompanyament de la persona formadora per qualsevol qüestió que pugui sorgir.

 

OBJECTIUS

 

▪Identificar els paràmetres d’una digitalització de l’aprenentatge.

▪Identificar els avantatges i inconvenients de la digitalització de l’aprenentatge.

▪Identificar els principals elements del disseny de l’aprenentatge.

▪Dissenyar activitats d'aprenentatge per a entorns virtuals que fomenten la interacció, la participació i la col·laboració dels participants.

▪Desenvolupar la competència digital docent.

 

CONTINGUTS

 

Mòdul 1: Competències Professionals dels Docents.

Compromís Professional (16h)

• Comunicació organitzativa. (2h)

• Participació, Col·laboració i coordinació professional.(4h)

• Pràctica reflexiva (3h)

• Desenvolupament professional continu (3h)

• Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital. (4h)

• Elements comuns: Propietat intel·lectual i drets d’autor, sistemes de catalogació i ús de metadades, ús d’estàndards (4h)

• Elements específics: Funcionament dels motors de cerca i estratègia d’ús, utilització d’eines d’autor, ús de gestors de continguts.(4h)

• Cerca i selecció de continguts digitals (4h)

• Creació i modificació de continguts digitals:

Mòdul 2: Competències Pedagògiques. Continguts Digitals (50h)

• Eines d’autor : Edició de textos, vídeo, imatge, `presentacions

• Drive: creació, administració i permisos de carpetes / documents. (4h)

• Aplicacions externes amb integració en Classroom: Edpuzzle, Mindmeinster, Symbaloo, Plickers,Kahoot… (4h)

• Presentacions increïbles: Powtoon, Genially (4h)

• Principals funcions automatització amb google sheets: vlookup(), hlookup(), importrange(), filter(). (4h)

• Casos pràctics d’aplicació a l’aula ( 4h)

• Protecció, gestió i compartició continguts digitals.

• Apps d'eines ofimàtiques de DRIVE: documents, fulls de càlcul, presentacions i plantilles. (6h)

• Altres Apps de Google: formularis, calendari, sites, maps, fotos, youtube i hangout. (6h)

• Classroom: administració i gestió d'una classe (usuaris, pares, enllaços, tasques i avaluació de tasques). (4h)

• Orientació i suport en l’aprenentatge. Estratègies d’avaluació

• Eines digitals per l’avaluació formativa, formadora i sumativa. L’Autoavaluació i coavaluació (4h)

• Eines d’avaluació per competències amb rúbriques (4h)

• Aprenentatge entre iguals: Recursos digitals per facilitar el treball cooperatiu (2h)

• Aprenentatge autoregulat. EL feedback com a eina d’avaluació.(2h)

• Analítiques i evidències d’aprenentatge (2h)

• Retroacció i presa de decisions. (2h)

Mòdul 3: Avaluació i retroacció (16h)

Mòdul 4: Eines per l’equitat, inclusió i accessibilitat de l’alumnat.(8h)

• Eines digitals accessibilitat i inclusió (4h)

• Atenció a les diferències personals en l’aprenentatge (4h)

 

 

 

Professor: Benet Andújar