Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Entorns d’Aprenentatge Digital (Perfil en Competència Digital)

ON LINE  (30 hores)

DESCRIPCIÓ

 

Una de les funcions de les institucions educatives és dotar a l’alumnat de competències per a la vida, de manera que els ajudin a aprendre al llarg de tota la seva vida. És indubtable que el propi coneixement que ha de tenir l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge es fa més necessari tant en la seva etapa educativa com en el professional i personal.

És en aquest sentit en el què aquest curs aporta eines per promoure aquest autoconeixement sobre l’aprenentatge dotant al professorat de competències què li ajudin a dur a terme aquesta tasca.

Les eines digitals compartides, com ara el G-Suite de Google, són actualment el dia a dia de la nostra feina. Aquest any una gran quantitat d’alumnat s’iniciaran a les aules amb un Chromebook com a dispositiu pedagògic d’aprenentatge. Aquests dispositius, que funcionen sota el sistema operatiu Chrome OS, totalment integrat per treballar amb les aplicacions de Gsuite com Gmail, Google docs, Drive o Classroom (Entorn Virtual d’aprenentatge)... ens proporcionen un entorn propici per treballar cooperativament amb professorat i alumnat.

METODOLOGIA

La metodologia d'aquest programa formatiu segueix un model pedagògic dinàmic, basat en la comunicació i la interacció, assegurant el binomi ensenyament-aprenentatge, en què els/les alumnes, protagonistes de la seva formació, adquireixen els continguts del currículum acadèmic a partir d'una conjunció equilibrada entre el coneixement teòric i el pràctic.

El desenvolupament teòric-pràctic està estructurat per ser assolit per l'alumne de manera gradual. En la modalitat online, la metodologia que es proposa, basada en la comunicació i la interacció, posa a disposició de l'alumne diferents eines de comunicació a través de Campus.

• Fòrums on compartir informació, resoldre dubtes i intercanviar opinions.

• Correu intern des del qual es pot comunicar amb el seu tutor, per resoldre dubtes.

El curs es realitzarà en línia. Es facilitaran a través del Moodle presentacions, lectures i vídeos amb l'objectiu de mostrar i exemplificar tots els recursos pràctics que inclou la formació. Tanmateix, i mentre el curs duri, s'obrirà un espai de debat al fòrum de l'aula virtual per tal que les persones participants puguin compartir inquietuds i experiències, per promoure l'aprenentatge entre iguals i per tenir l'acompanyament del formador per a qualsevol qüestió que pugui sorgir.

OBJECTIUS

 

Objectius

▪ Identificar els paràmetres d’una digitalització de l’aprenentatge.

▪ Identificar els avantatges i inconvenients de la digitalització de l’aprenentatge.

▪ Identificar els principals elements del disseny de l’aprenentatge.

▪ Dissenyar activitats d'aprenentatge per a entorns virtuals que fomenten la interacció, la participació i la col·laboració dels participants.

▪ Desenvolupar la competència digital docent.

 

 

 CONTINGUTS 

 

 

 

Mòdul 1: Comunicació (8h) 

• Comunicació amb les famílies: mail, instagram i altres apps. (2h)

• Configuració i administració de compte Gmail: filtres i etiquetes. (2h)

• Complements: screencastify, timelineJS (2h)

• Els blocs i fòrums: Currents, Blogger, Blocs xtec... (2h)

• Elaboració d’un site del curs: Idees bàsiques de creació de Google Sites (2h)

 

 Mòdul 2: Pedagogia digital (12h) 

• Gsuite i la seva relació amb metodologies actives i el model SAMR. (2h)

• Eines de recerca i determinació fonts d’informació. Recursos per la detecció de notícies falses (2h)

• Gsuite: estructura, infraestructura i seguretat. (2h)

• Drive: creació, administració i permisos de carpetes / documents. (4h)

• Apps d'eines ofimàtiques de DRIVE: documents, fulls de càlcul, presentacions i plantilles. (8h)

• Altres Apps de Google: formularis, calendari, sites, maps, fotos, youtube i hangout. (6h)

• Classroom: administració i gestió d'una classe (usuaris, pares, enllaços, tasques i avaluació de tasques). (4h)

• Aplicacions externes amb integració en Classroom: Edpuzzle, Mindmeinster, Symbaloo, Plickers,

Kahoot… (4h)

• Casos pràctics d’apliació a l’aula ( 4h)

 

Mòdul 3: Avaluació i feedback (5h)

• Eines digitals per l’avaluació formativa, formadora i sumativa. L’Autoavaluació i coavaluació (1h)

• Eines d’avaluació per competències amb rúbriques. (2h)

• EL feedback com a eina d’avaluació.(2h)

 

Mòdul 4: Seguretat (5h)

• Seguretat dels dispositius (1h)

• Seguretat de les dades i els arxius(1h)

• Identitat digital. El perfil de compte, rastreig, ubicació...(1h)

• Benestar i salut (1h)

• Drets digitals i d’autor (1h)

 

Professor: Benet Ándujar

PREU AFILIATS:  40€

PREU NO AFILIATS: 80€