Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Expressa't en català!

Morfologia, sintaxi i lèxic avançat de la llengua catalana

ON LINE  (60 hores)

DESCRIPCIÓ

 

Aquest curs pretén fomentar el ús de la llengua catalana entre tots aquells docents que, tenint un bon nivell de català, volen aprofundir en la llengua per tal d’adquirir un major domini i coneixement d’aquesta, posant al seu abast materials teòrics i exercicis pràctics que els ajudarà a corregir i millorar la seva expressió tant oral com escrita.

Aquest curs online de 60 hores emprarà una metodologia activa, participativa i constructivista,

on tindrà una importància cabdal la participació als fòrums, a fi de corregir i millorar la seva expressió oral, mentre que l’expressió escrita es basarà en l’enviament i retorn de les activitats demanades pel formador. Malgrat que els participants ja dominin la llengua, aquest curs els permetrà adquirir tota una sèrie d’eines per interconnectar l'aprofundiment en l'aprenentatge de la llengua amb els continguts significatius i contextualitzats.

OBJECTIUS

L'objectiu clau del curs és dotar als participant de les eines necessàries per assolir una major fluïdesa oral i un perfeccionament més profund de la llengua perquè el facin servir a l’aula, utilitzant el vocabulari escaient a la matèria pròpia de cadascú (llenguatge científic, tècnic, literari, inclusiu...) i incrementant la seva competència lingüística.

Es potenciarà:

1.- Que els participants dominin la normativa ortogràfica i gramatical vigent.

2.-Que els participants coneguin els diversos tipus de text escrit i sàpiguen utilitzar el registre més adequat a cada situació d'expressió escrita.

3.-Que els participants es comuniquin oralment de manera adequada a cada situació d'expressió, fomentant el treball en grup i les destreses comunicatives com llegir, escoltar, parlar i escriure.

CONTINGUTS

1.Coneixements pràctics i teòrics del sistema lingüístic: repàs i aprofundiment de l’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic a través d’exercicis pràctics sobre les regles generals i particulars de la llengua catalana (15h).

2.-Expressió oral: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió (15h).

3.-Expressió escrita: A partir d’activitats diverses (redaccions, ressenyes, comentaris de text), analitzar les propietats textuals (adequació, coherència, correcció i variació) (15h).

4.-Lectura de textos complexos. Interpretació crítica i resum de la informació. Lectura en veu alta i proposta d’expressió oral en situacions formals (15h).

 

Professor: Francesc Rossell