Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


LA INCLUSIÓ EDUCATIVA: de la teoria a la pràctica

ON LINE MOODLE (90  hores)

  DESCRIPCIÓ

 

Un dels grans reptes actuals dels sistemes educatius d’arreu del món és tot el que gira entorn al tema de la inclusió. Durant un temps s'ha pensat que l'educació inclusiva era integrar i escolaritzar l'alumnat amb discapacitats en centres ordinaris, i aquest concepte ha derivat en unes pràctiques i unes inèrcies concretes als centres. La inclusió va més enllà i suposa un canvi de paradigma. En el preàmbul de la Llei d'educació 12/2009 ja s’exposa “la necessitat d'adequar l'activitat educativa per atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.” Però, com s’aconsegueix, a la pràctica, aquesta inclusió a les aules? Quin marc teòric de referència cal tenir en compte? Hi ha metodologies o estratègies que afavoreixen la gestió inclusiva en una aula? Quines són les característiques bàsiques dels trastorns que afecten a l’aprenentatge dels alumnes?...

Aquest curs pretén ajudar a respondre a aquests interrogants i molts altres que sorgeixen al voltant del repte de la inclusió educativa. Els diferents mòduls del curs estan pensats per anar bastint els conceptes més rellevants de l’educació inclusiva però també per anar reflexionant sobre la pròpia pràctica, sobre com gestionar la diversitat dins l'aula i com donar resposta a les diferents necessitats dels alumnes, amb l’objectiu d'incorporar una altra mirada que trenqui amb esquemes més homogeneïtzadors per passar a comprendre la diversitat des de l'heterogeneïtat, entesa com a font de riquesa de coneixement i aprenentatge.

 

 

OBJECTIUS

 

▪ Descriure les característiques bàsiques d’un sistema educatiu inclusiu.• Identificar el ventall de mesures i suports disponibles per atendre la diversitat en el context del centre.

• Promoure la utilització de metodologies inclusives a l’aula per tal de millorar l’atenció a la diversitat.

• Aplicar estratègies i pautes específiques individualment i a l’aula per atendre els trastorns d’aprenentatge més freqüents.

• Reconèixer bones pràctiques inclusives.

METODOLOGIA:

El plantejament metodològic del curs és sobretot pràctic i reflexiu. Els mòduls de continguts estan dissenyats amb unes activitats que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica, afavorint l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat i el context en què cadascú es mou. D'aquesta manera, es pretén anar més enllà del marc teòric i aportar eines per proposar petites estratègies per fer millores d'actuació en els àmbits del centre i de l'aula. Els continguts plantejats poden ajudar a pensar, a idear activitats concretes, perquè, sense grans canvis, es comenci a posar l'accent a una nova mirada, cap a un nou enfocament més inclusiu. El curs consta d’una web-sites amb tots els materials de consulta. Les lectures, vídeos, documents... que es proposen estan enfocats per oferir un major coneixement i una ampliació dels continguts. Per afavorir la participació, l’intercanvi d’experiències i la resolució de dubtes es mantindrà un fòrum obert amb tots els participants del curs.

 

CONTINGUTS

 

MÒDUL 1: Marc teòric de referència (Total: 10 h.)

▪ Integració vs Inclusió: principis claus (2 h.)

▪ Un canvi de paradigma: de l’escola inclusiva al sistema inclusiu (3 h.)

▪ El Decret d’Inclusió (2 h.)

▪ L’índex per a la inclusió (3 h.)

MÒDUL 2: Elements organitzatius de centre per afavorir la inclusió (Total:18 h.)

▪ Conceptes claus: mesures, suports, Comissió d’Atenció a la Diversitat... (3 h.)

▪ Intensitat de mesures i suports: universals, addicionals i intensives (8 h.)

▪ Els Plans Individualitzats (4 h.)

▪ Xarxa de suports a l’educació inclusiva: interns i externs (3 h.)

MÒDUL 3: Atenció a l’alumnat amb NEE i NESE (Total:24 h.)

▪ Les barreres a l’aprenentatge i a la participació: on posem la mirada? (4 h.)

▪ Els conceptes de NEE i NESE (2 h.)

▪ Aproximació a les característiques més rellevants de les NESE derivades de: (18 h.)

- Trastorns de l’aprenentatge i la comunicació: dislèxia, TEL, TDA/H...

- Trastorns de l’espectre autista (TEA)

- D’altes capacitats

- Desavantatge educatiu

MÒDUL 4: Estratègies organitzatives d'aula - Gestió inclusiva d'aula (Total:20 h.)

▪ El context d’aprenentatge flexible: el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) (8 h.)

▪ Estratègies de relació a l’aula: l’educació emocional i el vincle educatiu (6 h.)

▪ La inclusió digital (3 h.)

▪ La docència compartida (3 h.)

MÒDUL 5: Estratègies metodològiques i curriculars d'aula (Total:18 h.)

▪ El currículum i les competències bàsiques.

Les intel·ligències múltiples (4 h.)

▪ Estratègies metodològiques: (6 h.)

- El treball cooperatiu

- Les programacions multinivell

▪ L’avaluació inclusiva (8 h.)

 

Professor: Eva Miró