ANPE

Anpe, Sindicat Independent, és un Sindicat Professional, majoritari en l'àmbit de l'Ensenyament Públic.

Des del seu naixement com a Organització Sindical a l’any 1978, ha experimentat un fort increment d’afiliació i d’implantació, particularment en l'Ensenyament Públic (Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Ensenyaments de Règim Especial i Universitat).

El seu creixement i consolidació s'ha aconseguit per la coherència dels seus objectius i l'eficàcia de les seves actuacions, el que ha afavorit la identificació dels docents amb el model sindical que ANPE representa com una Organització Sindical oberta i plural que assumeix els valors de l'Humanisme i la Civilització del Món Occidental.

Pot consultar els nostres estatuts en el següent enllaç Consultar estatuts

ANPE-Sindicat Independent, en sigles ANPE, és una organització sindical amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, constituïda el dia 7 de juny de 1978 a l'empara de la Llei 19/1977 i inscrita amb el número 354 en el corresponent registre públic.

En l'exercici de l'activitat sindical reconeguda pels articles 7 i 28.1 de la Constitució espanyola, ANPE proclama la seva vocació de generalitat, estenent aquesta activitat a tots els funcionaris públics, al personal laboral al servei de les administracions públiques, als professors de l’ensenyament privat i al seu personal laboral.

L'àmbit territorial d'ANPE abasta el de la sobirania nacional espanyola i centres a l'estranger on treballi personal contemplat en el punt 2 de l'article.

El seu domicili legal està fixat a Madrid, C / Carretes, 14-5º A, sense perjudici que en qualsevol moment l'òrgan competent pugui acordar el seu trasllat, sense que això signifiqui modificació dels Estatuts.

ANPE podrà establir també seus autonòmiques, provincials i locals, així com aquelles delegacions que consideri convenient per al compliment dels seus fins.

ANPE és una organització sindical lliure, democràtica, independent i professional; autònoma, reivindicativa i de serveis.

Configura la seva activitat al servei de la persona considerada com a ésser transcendent, propugnant la seva dignitat, la seva llibertat i el valor humà de la feina.

Pilars bàsics de la seva acció sindical són la independència i la professionalitat.

ANPE dedicarà la seva activitat a la defensa dels interessos professionals, sindicals i socials de tots els seus afiliats per tal d'aconseguir una societat més lliure, més justa i d'acord amb la dignitat i la llibertat de la persona.

ANPE té per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, d'acord amb la Constitució Espanyola, amb la Llei Orgànica 3/2007 i amb les directives de la Comunitat Europea al respecte, en qualssevol dels àmbits de la vida.

Les activitats i fins d'ANPE no tenen ni es proposen cap ànim de lucre.

ANPE està disposat a col·laborar amb qui propugnen la mateixa concepció sindical i està obert al diàleg amb organitzacions que admetin el pluralisme democràtic. Podrà coalitzar, associar-se, federar-se o confederar i integrar-se amb altres organitzacions espanyoles, estrangeres o internacionals dins de la legalitat vigent.

Territorialment l’estructura d’ANPE es configura en els següents nivells d’actuació sindical:

 • Estatal.
 • Comunidad Autònoma.
 • Provincial.
 • Insular.
 • Comarcal.
 • Local.
 • Seccions a l’estranger.
 • Centro de treball.
 • ANPE és un sindicat professional, format per docents de l’ensenyament públic, que està compromès exclusivament amb els interessos d’aquest col·lectiu i amb la millora de l’educació.
 • ANPE és un sindicat independent, que assumeix les seves decisions amb llibertat, sense dependència política, econòmica o confessional. ANPE s'autofinança amb les quotes dels seus afiliats
 • ANPE és un sindicat sectorial consolidat amb més de trenta anys d'activitat sindical i reconegut per la seva coherència, amb una afiliació en constant creixement i que gaudeix de la condició de més representatiu en el sector educatiu.
 • ANPE és un sindicat eficaç, que ha aconseguit nombroses millores per a l'ensenyament públic i els seus professionals i que presta als seus afiliats un important nombre de serveis de qualitat.
 • ANPE és un sindicat reivindicatiu, que projecta la seva acció sindical en la millora constant de les condicions en què s'exerceix la professió docent, en la implantació d'un model educatiu de qualitat basat en els paràmetres del rigor i l’esforç, i en la defensa del l'ensenyament públic
 • És un sindicat innovador, diferent a la resta dels que configuren el panorama sindical, preparat per a nous reptes, que comparteix els problemes dels professors perquè està format per docents de l'ensenyament públic..
 • ANPE és un sindicat participatiu i plural, respectuós amb les conviccions personals dels seus afiliats, en el que estan representats tots els col·lectius sense cap discriminació i en el que hi tenen cabuda tots els docents.
 • ANPE és un sindicat obert al professorat de tots els nivells educatius de qualsevol situació professional.
 • ANPE és un sindicat d’àmbit estatal, que presta atenció als docents de totes les províncies i comunitats autònomes, en els seus propis territoris i amb equips específics.
 • ANPE és un sindicat amb projecció internacional, i participa activament de les iniciatives de la Unió Europea com a membre integrant de la CESI (Confederació Europea de Sindicats Independents).
 • ANPE és un sindicat en auge que, mantenint la seva exclusivitat d’àmbit, projectarà la seva representativitat a partir d’ara a la Federació de Sindicats Independents d’Educació i Sanitat, FSES, amb l’objectiu de fer arribar millor la veu dels professionals independents a les administracions de l’Estat.
 • ANPE és el sindicat que ha creat el servei del Defensor del Professor per atendre a tots el docents que pateixin problemes de convivència escolar.
 • ANPE és un sindicat amb personalitat pròpia, que s’afanya en representar amb coherència els interessos del professorat i en millorar la qualitat dels sistema educatiu, tot això amb transparència i honestedat.
 • Dignificació social i professional dels docents.
 • Manteniment del caràcter estatal dels Cossos Docents i el seu dret a la mobilitat per tot l’estat espanyol.
 • Elaboració de l’Estatut de la Funció Pública Docent.
 • Exigència a l’Administració d’accions que estimulin el perfeccionament del professorat.
 • Formació inicial del professorat amb un nivell mínim de llicenciatura per a tots els docents.
 • Promoció dels Mestres Llicenciats al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i d’aquests a l’Ensenyament Universitari en condicions reals d’accés.
 • Recuperació de la funció tecnicoprofessional dels claustres.
 • Establiment d’un marc jurídic que garanteixi la convivència i el correcte funcionament dels Centres.
 • Equiparació horària i del complement de destí amb el cos de Professors de Secundària per a tots els mestres que imparteixin docència en aquest nivell educatiu.
 • Manteniment del dret a que tots els llocs de treball del primer cicle de l’ESO puguin ser ocupats per Mestres.
 • Retribucions pressupostaries en las que es contemplin, com a mínim, increments salarials en proporció a l’índex anual de preus al consum.
 • Tutories retribuïdes a tots els nivells educatius.
 • Reducció de la jornada laboral docent.
 • Assignació dels recursos humans i materials que garanteixin una adequada aplicació de la Reforma.
 • Increment del número de substitucions i cobertura immediata de totes les baixes produïdes als Centres.
 • Congelació del procés de supressions i amortitzacions fins que no es defineixin la xarxa de Centres i les plantilles previstes a la LOGSE.
 • Jubilació voluntària als seixanta anys o trenta de serveis i increment i prolongació indefinida de les condicions de jubilació LOGSE.
 • Exigència del manteniment del poder adquisitiu de les pensiones i actualització de les que perceben els funcionaris que es van jubilar abans del 01/01/85
 • Reconeixement del dret a matrícula gratuïta per als funcionaris docents i per als seus fills.
 • Implantació de la jornada única en tots els Centres que la demanin.

La promulgació de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, que va establir al nostre país la representativitat estatal, va permetre a ANPE modificar els seus estatuts, en el sentit de donar una nova denominació, que passava a denominar-se ANPE. (Publicat al BOE número 290, de 4 de desembre de 1990).

Posteriorment van patir una nova modificació els seus estatuts depositats al Ministeri de Treball, anunciat al BOE número 301, de 11 de desembre de 2010, mitjançant la Resolució de la Direcció General de Treball per la qual s’anuncia la modificació dels Estatuts d’ANPE-Sindicat Independent (Depòsit número 362/78).

Des de les primeres eleccions sindicals, celebrades al 1987, és el sindicat més representatiu de la funció pública docent.

Participa activament de les iniciatives de la Unió Europea como a membre integrant de la CESI (Confederació Europea de Sindicats Independents).

Mantenint la seva exclusivitat d’àmbit i d’identitat, projecta la seva representativitat juntament amb els sindicats SATSE i CEMSATSE en la FSES, el que ha permès que avui estiguem presents a les taules de negociació de quasi totes les comunitats autònomes, al computar-se a la FSES els delegats guanyats per les organitzacions sindicals a les eleccions sindicals.

El sindicat ANPE va crear al 2005 el servei del  Defensor del Professor per atendre a tots els docents que pateixin problemes de convivència escolar.

Màxim òrgan de govern, direcció i administració d’ANPE.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials)
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ú per cada 250 afiliats o fracció.
 • Presidència i Vicepresidència nacional.
 • El Secretariat Permanent Estatal.
 • El Comitè de Garanties i Drets.

Màxim òrgan de govern entre Congressos.

Format per:

 • El Comitè Executiu Estatal.
 • Els Presidents dels Consells Sindicals Provincials (o de les Gestores provincials).
 • Els Secretaris Generals dels Consells Sindicals Sectorials.
 • Els Delegats provincials escollits per els Consells Sindicals Provincials (ú per cada 1.000 afiliats).

El Comitè Executiu Estatal és l’Òrgan de Govern encarregat de la direcció i de l’administració d’ANPE, d’acord amb les resolucions del Congrés Sindical o del Consell Sindical estatal, als que rendirà comptes de la seva gestió.

>Està format per:

 1. El President Nacional, que en serà el seu President.
 2. El Vicepresident Nacional, que en serà el seu Vicepresident.
 3. El Secretariat Permanent.
 4. Un Vocal, al menys, per cada Autonomia, que serà el President Autonòmic o el President de la Gestora estatutàriament constituïda, i els altres, si cal, escollits per i entre els Presidents Provincials de cadascuna de les Comunitats Autònomes, desenvolupant-se el procediment d’elecció al Règim Interior d’ANPE, d’acord amb el nombre de províncies i el d’afiliats.

Des del Congrés d’ANPE, celebrat durant els dies 6 i 7 de juny de 2014, formen part d’aquest òrgan col·legiat els següents membres:

 • Nicolás Fernández Guisado, President -nacional.
 • José Francisco Venzalá González, Vicepresident Nacional.
 • Francisco Javier Carrascal García, Secretari d’Organització.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Secretari d’Acció Sindical.
 • Piedad Benavente Vaquerizo, Secretària de Finances.
 • Sonia García Gómez, Secretària de Comunicació.
 • Gumersindo Rodríguez Sáiz, Secretari de Formació.
 • Manuel Diez Diez, Secretari d’Acció Social.
 • Pilar Gredilla Fontaneda, Secretària d’Actes.
 • Nuria Gómez Echagoyen, Presidenta d’ANPE-Euskadi.
 • Laura Alins Rami, Presidenta d’ANPE Aragó.
 • Antonia Vera Becerra, President d’ANPE Extremadura.
 • Rus Trueba Arcas, Presidenta d’ANPE Cantàbria.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, President d’ANPE Castella La Manxa.
 • Lauren Bárcenas Ortiz, President d’ANPE Comunitat Valenciana.
 • Julio Díaz Escolante, President d’ ANPE Galicia
 • Antoni Riera González, President d’ANPE Balears.
 • Teresa Busón Sero, Presidenta d’ANPE Catalunya.
 • Francisco Melcón Beltrán, President d’ANPE Madrid.
 • Clemente Hernández Abenza, President d’ANPE Murcia.
 • Carlos Rodrigo Guerra, President d’ANPE Navarra.
 • Juan Carlos Contreras Hernáez, President d’ANPE La Rioja.
 • Francisco Padilla Ruiz, President d’ANPE Andalusia.
 • Pedro José Crespo González, President d’ANPE Canàries.
 • Pedro Romero Pérez, Vocal, President d’ANPE Cadis.
 • Nicolás Ávila Villanueva, Vocal, President d’ANPE Salamanca.
 • Julio César Casarrubios Sánchez, Vocal, President d’ANPE Toledo.

Els comitès de Garanties i Drets existeixen a nivell Provincial, Autonòmic i Estatal. Estaran formats per cinc membres en els àmbits estatal i autonòmic i per tres en el provincial, escollits pel Congrés o Consell Sindical respectiu. Les seves funcions seran:

  Intervenir en tota situació de conflicte entre afiliats, grups d’afiliats, dirigents, organitzacions territorials, òrgans de govern i àmbits o nivells sindicals, i de la relació entre aquests.
 1. Instruir l’expedient i elevar al Comitè Executiu corresponent les propostes de resolució que calguin.

El Comitè de Garanties i Drets Estatal està format pels següents membres:

 • President: Francisco Espinosa Mateo.
 • Secretari: Félix Rodríguez González.
 • Vocal: María José Doctor Morillo.
 • Vocal: F. Guillermo Bueno Salvador.
 • Vocal: José Manuel Reinares Llanos.
Estructura Autonómica
Estructura Provincial
 • Treballar per solucionar els problemes i donar suport a cada professor individualment, i per aconseguir millores en les condicions laborals i professionals de tot el col·lectiu docent mitjançant la reivindicació, la negociació, la mobilització i la posada en marxa de campanyes i estratègies.
 • Possibilitar i canalitzar la participació dels docents en els seus àmbits de representació, i ho fa com a sindicat exclusivament de docents.
 • Estar especialitzat en l’àmbit educatiu i per això, no té conflictes d’interessos amb altres sectors.
 • Prestar serveis efectius, informació professional actualitzada a diari, assessorament davant de situacions professionals i administratives, acompanyament en les situacions de conflicte a través del Defensor del Professor, atenció jurídica, convenis amb diverses entitats i activitats de formació i d’oci.
 • Traslladar a l’opinió pública la realitat de la docència mitjançant les seves pròpies comunicacions i de la seva aparició ens els mitjans de comunicació, aportant punts de vista professionals als debats sobre educació i expressant en tota ocasió la necessitat de valoració social que requereix la tasca docent.
 • Esforçar-se per crear corrents d'opinió a favor de la tasca docent, de la millora de la convivència a les aules i de la necessitat d'un canvi de model i estructura en el sistema educatiu; defensar la recuperació de l'autoritat del professor, tant acadèmica com legal, mitjançant el reconeixement de la seva condició d'autoritat pública.
 • Mantenir-se sempre al costat del professorat, per descobrir i evidenciar noves necessitats o problemes i traslladar les preocupacions dels docents als estaments oficials.

L'article 27 de la Constitució estableix la participació efectiva de tots els sectors afectats en la "programació general de l'ensenyament", a fi de fer efectiu "el dret de tots a l'educació" (paràgraf 5è).

Òrgans de participació estatal en els quals està present ANPE

 • El Consell Escolar de l'Estat, de caràcter consultiu, de participació i assessorament per a la programació general de l'ensenyament i sobre els projectes de llei o reglaments que hagin de ser proposats o dictats pel Govern.
 • Consell Superior d'Ensenyaments Artístics, òrgan consultiu de l'Estat i de participació dels sectors relacionats amb els ensenyaments artístics. Desenvolupa una tasca d'assessorament i d'elaboració de propostes al Govern d'Espanya en relació amb els diferents aspectes d'aquests ensenyaments.

La llei de transparència publicada en el BOE de 10 de desembre de 2013, en el seu Article 3, apartat a), inclou entre els subjectes obligats a les Organitzacions Sindicals.

Al BOE de 25/10/2013. Ordre ECD/1972/2013, de 8 d’octubre, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 25 de octubre de 2013

La mencionada convocatòria produeix una Resolució que apareix al BOE de 31/01/2014, Ordre SD/2556/2013 de 27 de Novembre.

BOE Viernes 31 de enero de 2014

En la mencionada Resolució s’atorga a ANPE la quantitat de 21.601,56€, que van ser justificats amb la corresponent memòria econòmica. Tots els documents justificatius a tal subvenció vans ser presentats en el registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 3l 05/02/2014, segons consta al PDF ADJUNT

2014. Al BOE de 04/07/2014. Ordre ECD/1156/2014, de 18 de juny, per la qual es convoca el procediment de concessió de subvencions a organitzacions sindicals representatives del personal funcionari docent dels centres públics d’ensenyament no universitari.

BOE Viernes 4 de julio de 2014

La Resolució de la qual va ser publicada al BOE del 30/01/2015. Ordre ECD/76/2015, de 20 de gener.

BOE Viernes 30 de enero de 2015

En aquesta Resolució, es concedeix a ANPE la quantitat de 18.581,32€, que van ser justificats a la Memòria Econòmica de l’any 2014, acompanyada amb les corresponents factures justificatives.

Tots els documents justificatius de la mencionada subvenció van ser presentats al Registre general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el 03/02/2015 segons consta al PDF ADJUNT

ANPE Sindicat Independent, és membre de la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat, FSES. En aquesta Federació es computen davant del Ministeri de Treball, els resultats electorals dels sindicats que formen la Federació. És per això que ANPE, com a sindicat representatiu de l’Ensenyament Públic no Universitari, rep una subvenció per la seva representativitat sindical, sent aquesta subvenció justificada per la FSES.

Es el órgano competente encargado de la ejecución de acuerdos, con las facultades y funciones emanadas del Comité Ejecutivo Estatal.

Son funciones comunes a todas las Secretarías Estatales la coordinación y armonización de las actividades de las Secretarías de las áreas respectivas de los niveles autonómicos y provinciales, bajo las directrices acordadas por el Comité Ejecutivo Estatal.

President

Presidente ANPE-Nacional

Nicolás Fernández Guisado

President ANPE-Nacional

Diplomat en Magisteri en l’especialitat de Ciències Socials i Filosofia. Llicenciat en Dret, Advocat. Funcionari del Cos de Mestres. Cap d’estudis i Director.

 • Funcionari des de 1978.
 • Assessor jurídic d’ANPE des de 1984.
 • Des de 1987 membre Junta de Personal de Madrid.
 • Des de 1988 forma part de les comissions negociadores d’ANPE a la Mesa Sectorial de Educació davant del MEC.
 • Al 1994 es nombrat Secretari estatal de Comunicació.
 • Des de 1996 a 2006 Vicepresident Nacional.
 • President nacional des de 2006, reelegit al 2010 i 2014.
 • Pertany al Consell de redacció de la Revista ANPE des de 1995. Subdirector de la mateixa des de 1999 al 2002 i Director des de 2002 en endavant.
 • Membre de la Comissió Permanent del Consell Escolar de l’Estat i Conseller.
 • Membre del Comitè Executiu de la CESI i Vicepresident de l’Acadèmia Europea de la CESI.
 • Ha participat representant a ANPE en nombrosos congressos sobre Educació celebrats a Espanya, Portugal i altres països europeus.

Funcions del President Nacional:

El President Nacional es l’òrgan de Govern personal més important a ANPE. Li correspon la representació legal del Sindicat davant de qualsevol organisme públic o privat, de les autoritats de qualsevol classe i terceres persones, actuant en nom del Sindicat en la realització d’actes, exercicis d’accions i atorgament de poders notarials, i qualsevol altre assumpte jurídic, amb l’autorització del Comitè Executiu Estatal o del Secretariat Permanent Estatal.

Vicepresident

Vicepresidente ANPE-Nacional

J. Francisco Venzalá

Vicepresident ANPE-Nacional

És Llicenciat en Física. Funcionari del Cos de Professors de Secundària.

 • Funcionari des de 1993.
 • Analista de Sistemes en Rank-Xerox.
 • Màster en Informàtica Educativa per UNED.
 • Professor Tutor INTEF- Institut Nal. de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat del MEC.
 • President de ANPE Càceres des de 2007.
 • Vicepresident ANPE-Extremadura des de 2008.
 • Secretari estatal d’Acció Sindical des de 2010.
 • Vicepresident Nacional des de 2014.
 • Conseller en el Consell Escolar de l’Estat.

Funcions del Vicepresident nacional:

 • Substituir al President Nacional en cas d’absència o infermetat.
 • Coordinar els programes, estudis, planificació i assessorament en el si del Secretariat Permanent Estatal.
 • Les que en aquest delegui el President Nacional.
 • Las que en él delegue el President Nacional.

Secretaria de Organizació

Secretario de Organización

Fº Javier Carrascal

Secretario de Organización

És Llicenciat en Ciències Químicas. Funcionari del Funcionari del Cos de Professors de Secundària

 • Funcionari des de 1982.
 • Director de l’INS “Antonio Calvín” a Almagro (C. Real).
 • Col·laborador de la Revista ANPE des de 1990.
 • Membre del Consell de Redacció de la mateixa des de 1999 i Redactor en Cap des de l’any 2002 al 2006.
 • Vicepresident d’ANPE-Ciudad Real de 1987 a 2002.
 • Secretari estatal de Comunicació de 1998 a 2006.
 • Conseller del Consell Escolar de l’Estat des de 2006.
 • Conseller del Consell Superior de Ensenyaments Artístics des de 2007.
 • Secretari estatal d’Organització des de 2006.

Funcions del Secretari d’Organització:

És l’encarregat de dissenyar i potenciar l’organització d’ANPE a tots els nivells del Sindicat.

Secretaria de Finances

Secretaria de Finanzas

Piedad Benavente Vaquerizo

Secretària de Finances

És Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Geografia i Història. Funcionària del Cos de Mestres.

 • Funcionària des de 1972.
 • Membre d’ANPE Nacional des de 1991.
 • Membre del Consell Sindical d’ANPE Madrid des de 1994.
 • Secretària estatal d’Acció Social del 1994 al 2002.
 • Secretària de Redacció de la Revista ANPE del 1997 al 2002.
 • Secretària estatal de Finances des de 2002.
 • Consellera suplent al Consell Escolar de l’Estat des de 2006.
 • Ha representat a ANPE en diferents Actes, Fòrums, etc.
 • Secretària de Finances de FSES.

Funcions de la Secretaria de Finances:

És l’encarregada de promoure l’obtenció de recursos econòmics, ordenar els pagaments i acceptar els ingressos amb el President Nacional i d’acord amb els pressupostos i acords dels òrgans de govern. Actuarà com a Tresorer Nacional del Sindicat.

Secretaria de Acció Social

Secretario de Acción Social

Manuel Diez Diez

Secretari d’Acció Social

Es Diplomado en Magisterio. Licenciado en Geografía e Historia

 • Funcionari des de 1978.
 • Delegat del Consell Sindical de ANPE Madrid des de 1996.
 • Membre de la Junta de Personal de Madrid i membre del Comitè Executiu d’ANPE des de 1998.
 • Secretari d’Actes d’ANPE-Madrid del 2002 al 2010.
 • Vicepresident d’ANPE Madrid des del 2010 i membre del Consell Escolar de Madrid des de 2006.
 • Secretari estatal d’ Acció Social des de 2010.

Funciones del Secretaria d’Acció Social:

S’encarrega de preveure i desenvolupar accions encaminades a millores de tipus social, cultural i de serveis d’oci per als afiliats, així com l’atenció a la política sindical per als afiliats.

Secretaria de Actes

Secretaria de Actas

Pilar Gredilla Fontaneda

Secretaria de Actas
 • Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Geografia i Història.
 • Funcionària des de 1978.
 • Delegada del Consell Sindical d’ANPE Madrid des de 1996.
 • Membre de la Junta de Personal de Madrid i Membre del Comitè Executiu d’ANPE-Madrid des de 1998.
 • Secretària d’Actes d’ANPE-Madrid del 2002 al 2010.
 • Vicepresidenta d’ANPE Madrid des de 2010 i membre del Consell Escolar de Madrid des de 2006.
 • Secretària estatal d’Acció Social des de 2010.

Funcions de la Secretaria d’Actes

S’encarrega d’aixecar les actes dels òrgans col·legiats de govern excepte les dels Congrés Sindical, i custodiar tots els llibres d’actes del Sindicat.

Custodia i manté actualitzats els arxius de la documentació sindical, tant pública com interna, d’interès general, així com el registre de bens i propietats de l’organització.

Secretaria d’Acció Sindical

Secretario de Acción Sindical

Ramón Izquierdo Castillejo

Secretari d’Acció Sindical

Diplomat en Magisteri, per Primària i Ed. Física i Llicenciat en Psicopedagogia. Funcionari del Cos de Mestres.

 • Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals.
 • Secretari d’Acció Sindical del 2006-2010 a ANPE Guadalajara.
 • Des de 2008 representant d’ANPE a la Mesa Sectorial d’Educació de Castella-La Manxa.
 • President d’ANPE Guadalajara del 2012-2016.
 • President d’ANPE Castella-La Manxa des de 2015.

Funcions del Secretari d’Acció Sindical:

És l’encarregat de preveure i estimular l’acció sindical d’ANPE a tots els nivells del Sindicat.

Secretaria de Comunicació

Secretaria de Comunicación

Sonia García Gómez

Secretària de Comunicació

És Diplomada en Magisteri per Primària i Llicenciada en Psicopedagogia. Màster en Periodisme. Funcionària del Cos de Mestres.

 • Funcionària des del 2003.
 • Membre d’ANPE Nacional des de 2006. Col·laboradora d’Acció Social i Formació.
 • Col·laboradora en Comunicació, en el manteniment de la web i maquetació de revistes digitals, així com en la coordinació de rodes de premsa.
 • Redactora en Cap de la Revista ANPE des de 2014.
 • Secretària de Comunicació des de 2014.

Funcions de la Secretaria de Comunicació:

És l’encarregada de transmetre als afiliats i a l’opinió pública els acords, iniciatives i posicions que el Sindicat adopti sobre els diferents temes professionals i sindicals, així com de potenciar el prestigi i la imatge del Sindicat.

Secretario de Formació

Secretario de Formación

Gumersindo Rodríguez Sáiz

Secretari de Formació

Llicenciat en Filologia Clàssica i professor d’Educació Física per oposició.

 • Funcionari del Cos de Professors de Secundària des de 1992.
 • Durant 21 anys professor a l’INS Doctor Fleming d’Oviedo.
 • Membre de la Junta de Personal Docent des de 2002.
 • Conseller del Consell Escolar del Principat d’Astúries des de 2002.
 • Representant a la Mesa Sectorial d’Educació del Principat i a la Mesa General de la Funció Pública com a FSES.

Funcions de la Secretaria de Formació:

És l’encarregada de programar, coordinar i estimular totes les activitats encaminades a la formació sindical i professional dels afiliats.Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball