Consulta la teva mesa de votació


10 Mar, 2023

slider-vota-anpe

14 de març: Eleccions sindicals del personal docent no universitari

Consulta ​la teva mesa de votació​

Resolució EDU/3952/2022,de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració​ de la Generalitat de Catalunya. 

  1. El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.
  2. El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Educació que siguin designats membres d'una mesa electoral o que tinguin la condició d'interventor o interventora de candidatura han de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els ha de concedir permís durant el temps necessari per a l'assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.
  3. El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.

#14demarç #aleaiactaest

díptic-eleccions-anpe-catalunya