Obertura de la Borsa de Personal docent


29 Mar, 2019

INSCRIPCIÓ A LA BORSA

Termini d'incorporació a la borsa: de l'1 d'abril de 2019 al 15 de març de 2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos: primera quinzena d'abril de 2020

1. S'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

2. La relació d'especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials. La relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.

3. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

4. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la borsa que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa del seu compliment des de l'1 d'abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020.

Sense perjudici del que estableix el punt 4 de la convocatòria (participació condicionada), els aspirants han de reunir els requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud i els han de justificar davant dels serveis territorials de l'àrea territorial demanada com a preferent, presentant la documentació que s'estableix a l'annex 2 de la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, durant el termini de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació. Per tal de fer el seguiment del procediment d'accés, les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud.

Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa d'algun requisit que estigui pendent de presentació.

Les persones participants que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no hagin aportat tota la documentació justificativa, es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

5. El director general de Professorat i Personal de Centres Públics resol la convocatòria mitjançant Resolució publicada al web del Departament, que conté la llista baremada de persones que han accedit a la borsa de treball de personal interí docent i la llista de persones excloses. La resolució ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar, davant de quin òrgan i el termini per fer-ho. Amb la publicació es considera efectuada la notificació a les persones interessades.