Resultat de la recerca

Tornar

Llista provisional d'admesos i exclosos Borsa 2016
ANPE-Catalunya 13 Abr, 2016

Llista d'admesos i exclosos  Llista provisional Es poden presentar reclamacions del 14 al 25 d'abril de 2016. Accés a l'aplicació Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.

Històric
8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
ANPE-Catalunya 08 Mar, 2016

AVUI, 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA, ANPE VOL REMARCAR LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ I DE LA TASCA DOCENT PER ACONSEGUIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES. Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona treballadora -declarat com a tal per l'ONU el 1997 en homenatge a les dones pioneres en la lluita per la igualtat de drets- ANPE vol fer una crida d'atenció sobre la importància que té l'educació per a la consecució plena de la igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones. Des d'ANPE estem convençuts que l'educació, el coneixement i la cultura són les claus dels avenços en la igualtat efectiva entre homes i dones i peça clau per extirpar la violència de gènere. La tasca que duen a terme els docents a l'aula és el major impulsor d'aquests aprenentatges. Per això, una vegada més, volem fer una crida a la societat perquè conegui, valori i doni suport a la tasca dels docents. A més la presència femenina en l'ensenyament és una constant a Espanya i a Europa. Segons dades facilitades per l'agència d'estadística europea Eurostat, del total d'alumnes universitaris matriculats en graus de l'àmbit de la Formació i l'Educació en 2011, el 79,1% eren dones. Un percentatge molt similar resulta si s'analitza la població universitària en l'àrea de Salut i Benestar, que és el 76% de dones enfront del 24% d'homes. La xifra està més igualada entre els estudiants de graus de Ciències, Matemàtiques o Informàtica, que és del 59,2% d'homes enfront del 40,8% de dones. No podem oblidar a les professionals de l'Educació que van ser pioneres en l'accés als estudis superiors com al món laboral aportant visibilitat a la dona com a membre de ple dret de la societat. Una professió imprescindible, amb gran rellevància i responsabilitat social. Des d'ANPE volem felicitar a totes les mestres i professores que, al seu dia a dia des de la seva tasca docent, preparen a la noves generacions per assolir el ple dret d'igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Històric
IMPORTANT!! ES DEMANA EL CERTIFICAT DE PENALS PER A TOTS ELS/LES TREBALLADORS/ES DE PERSONAL DOCENT!
ANPE-Catalunya 08 Mar, 2016

Certificació de delicte de naturalesa sexual Informació per als directors per a que el personal del centre o dels serveis educatius acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans:   Model de declaració Accés a l'aplicació Calendari Normativa  Personal docent Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris. Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d'acord amb el procediment que estableix aquest comunicat: Entre el 7 al 15 de març està obert el termini per entregar al director/a del teu centre aquest Model de declaració responsable.  Més informació en aquest enllaç: Certificació de delicte de naturalesa sexual

Històric
NOVETAT!REGISTRES ON DEMANAR EL CERTIFICAT DE PENALS
ANPE-Catalunya 26 Ene, 2016

MOLT IMPORTANT!! En relació a la certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d'haver-la sol·licitat estaran incloses a la llista d'admesos provisionals, pendents de presentar la certificació. La petició de la certificació també es pot fer a qualsevol dels registres del Departament d'Ensenyament, que la traslladarà al Ministeri de Jústicia. Podeu consultar la llista a l'enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20160125-Noticia-borsa-penals Registres del Departament d'Ensenyament: Serveis Centrals: Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226 Barcelona 08021 Baix Llobregat: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat Ctra. de Laureà Miró, 328-330 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona Comarques: Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques C. de Casp, 15 Barcelona 08010 Oficina Gestora a Badalona Av. del Maresme, 192-212 planta baixa (Edifici IES Eugeni D'Ors) Badalona 08912 Oficina Gestora a L'Hospitalet de Llobregat C. de Miquel Peiró i Victorí, 43 L'Hospitalet de Llobregat 08906 Oficina Gestora a Vilafranca del Penedès Av. d'Europa, 28 Vilafranca del Penedès 08720 Oficina Gestora a Santa Coloma de Gramenet Av. de l'Anselm de Riu, 125 Santa Coloma de Gramenet 08924 Oficina Gestora a Vilanova i la Geltrú C. Canigó, 2 Vilanova i la Geltrú 08800 Catalunya Central: Oficina Gestora a Igualada Ctra. de Manresa, 65, 2a. planta Igualada 08700 Oficina Gestora a Berga Pl. dels Països Catalans, 4 1a planta, despatx 7 Berga 08600 Oficina Gestora a Vic Pl. de Don Miquel de Clariana, 3 2a planta (Palau Bojons) Vic 08500 Oficina Gestora a Solsona C. del Castell, 20 (Ajuntament) Solsona 25280 Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central Ctra. de Vic, 175 Manresa 08243 Lleida: Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida C. de la Pica d'Estats, 2 Lleida 25006 IES d'Aran Ctra. de Betren, s/n Vielha e Mijaran 25530 IES de Tremp Av. del Bisbe Iglesias, 5 Tremp 25620 IES Hug Roger III C. de Joaquim Sostres, s/n Sort 25560 Maresme-Vallès Oriental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental C. Churruca, 90 Mataró 08301 Oficina Gestora a Granollers C. de Maria Palau, 2-4 (seu de l'Institut Granollers, antiga Escola Fàtima) Granollers 08403 Tarragona: Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona C. de Sant Francesc, 7 Tarragona 43003 Terres de l'Ebre: Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre C. de la Mare de Déu de la Providència, 5-9 Tortosa 43500 Vallès Occidental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental C. del Marquès de Comillas, 67-69 Sabadell 08202 Oficina Gestora a Terrassa C. de la Rasa, 24 (seu del Patronat Municipal d'Educació) Terrassa 08226 Consorci d'educació de Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona Pl. d'Urquinaona, 6 (cantonada c. de Roger de Llúria) Barcelona 08010

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA
ANPE-Catalunya 25 Ene, 2016

Del 26 de gener al 2 de febrer de 2016, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/modificacio-dades/

Històric
INFORMACIONS IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT DE PENALS
ANPE-Catalunya 21 Ene, 2016

DONAT EL CAOS AMB LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICATS DE PENALS EL DEPARTAMENT AMPLIA LA SEVA ENTREGA Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016. Termini per presentar la documentació: 10 dies hàbils comptats a partir del dia en què es tramita la sol·licitud. De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016. ELS QUE JA FORMEU PART DE LA BORSA (AL MENYS PER ARA) NO CAL QUE EL PRESENTEU. JA US ANIREM INFORMANT.

Històric
OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)
ANPE-Catalunya 12 Ene, 2016

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS) Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) PDF (81.98 KB) Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos. Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria. Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona: *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que "acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta" (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d'inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Històric
CURSOS ANPE.CAT SEGON TRIMESTRE
ANPE-Catalunya 08 Ene, 2016

Benvolguts/des, Abans de res, us desitgem una bona entrada d'any i una bona reentrada a la feina. Us passem l'oferta formativa per aquest segon trimestre d'ANPE.Cat. Recordeu que alguns cursos comencen aquest mateix dilluns, però encara hi ha places i us podeu inscriure...no us els perdeu!!! Homologats pel Departament d’Ensenyament. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis… NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h 01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 11/01/16  Més informació

Històric
ANPE CATALUNYA US DESITJA BONES FESTES I BON 2016!!!
ANPE-Catalunya 22 Dic, 2015
historico

"L' Educació és l'arma més poderosa per canviar el món- NELSON MANDELA" BON NADAL I MILLOR 2016 !!!! us desitja... ANPE CATALUNYA

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA 26-OCT A 2-NOV
ANPE-Catalunya 26 Oct, 2015

Inici  > Serveis i tràmits  > Borsa de treball de personal docent   Consulta i modificació de dades: Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. Consulta i modificació de dades   Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació    

Històric
CURSOS ANPE CATALUNYA 2015-2016
ANPE-Catalunya 22 Sep, 2015
historico

Us presentem tota l'oferta de cursos d'ANPE CATALUNYA pel curs 2015-2016 Més informació sobre inscripcions: http://www.anpecatalunya.org/cursos-2015-2016/   PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA El Joc com a Recurs educatiu. Curs on-line 45h    28/09/15 02/11/15 Del 01/09/15 al 28/09/15 Més informació Seminari: WEBQUEST, recerca a internet Seminari on-line 45h    02/11/15 07/12/15 Del 01/09/15 al 01/11/15 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h 05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Coaching per al desenvolupament de la Intel·ligència Emocional a l’aula. curs on-line 30h     16/11/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 15/11/15 Més informació SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Curs anglès on-line Seminari on-line 45h     MÉS INFORMACIÓ EN BREU Necessitats educatives especials curs on-line 45h    01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h  MÉS INFORMACIÓ EN BREU TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Seminari: EDUCACIÓ 2.0, Aprendre INTERNET seminari on-line 100h 04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Benestar Emocional Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 45h 02/05/16 06/06/16 Del 01/01/16 al 01/05/16 Més informació

Històric
PROPERS NOMENAMENTS SETEMBRE 2015
ANPE-Catalunya 04 Sep, 2015

Els dies 9 i 10 de setembre de 2015, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada. Les franges horàries de connexió són les següents: 9 de setembre de 14 a 16 h Serveis Territorials a la Catalunya Central Serveis Territorials a Barcelona Comarques 10 de setembre de 8.30 a 11.30 h Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Consorci d'Educació de Barcelona 10 de setembre de 12 a 15 h Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Serveis Territorials al Baix Llobregat Més informació: Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Informació per al curs 2015-2016

Històric
NOMENAMENTS AGOST PEL CURS 15-16
ANPE-Catalunya 28 Ago, 2015

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2015-2016 Les franges horàries de connexió són les següents: 28 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a la Catalunya Central 31 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a Barcelona Comarques Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 31 d'agost d'11 a 12.30 h Consorci d'Educació de Barcelona Serveis Territorials al Baix Llobregat Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Entrar a aquest ENLLAÇ

Històric
PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DESTINACIONS 2015
ANPE-Catalunya 27 Jul, 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals 2015 Resolució definitiva Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal  

Històric
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris
ANPE-Catalunya 23 Jul, 2015

Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes característiques de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l’àmbit social (salut, ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària de Catalunya) i la prevenció i l’extinció d’incendis (bombers) La xifra de places respon a la taxa de reposició de personal del 50% fixada per la normativa bàsica estatal Nota de premsa

Històric
ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 2015
ANPE-Catalunya 14 Jul, 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals Resolució provisional Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal 

Històric
INSTRUCCIONS INICI CURS 2015-2016
ANPE-Catalunya 25 Jun, 2015

Documents d'organització i gestió. CURS 2015-2016

Històric
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU DEL COS DE MESTRES
ANPE-Catalunya 26 May, 2015

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES(26.05.2015)  Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   MECD: Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z 

Històric
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU DEL COS DE MESTRES
ANPE-Catalunya 26 May, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES(26.05.2015)   Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   MECD: Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q  Listado alfabético de participantes R-Z 

Històric
TOT JUST FA UN MES…
ANPE-Catalunya 20 May, 2015
historico

Avui s’han convocat actes in memoriam de l’Abel, als quals ANPE s’adhereix. Aquests actes consisteixen en concentracions a les 9,20h. davant del Departament i dels diferents serveis territorials. Seria molt apropiat que cada escola/institut pogués aportar una persona en representació del centre. Cada centre hauria de concretar una parada tècnica per recordar al company assassinat. Proposem que aquest tema es tracti al claustre i s’enviï al Departament una carta amb la disconformitat de tots els docents sobre com s’ha tractat aquest assumpte i demanant protocols per resoldre els conflictes i un augment de recursos per tractar la diversitat de l’alumnat que tenim als centres.

Històric
CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU SECUNDARIA
ANPE-Catalunya 12 May, 2015

CONCURS DE TRASLLATS DEFINITIU Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d'usuari temporal   Resultados de las resoluciones definitivas Cuerpo de maestros (todavía no hay información) Resto de cuerpos docentes Listado alfabético de participantes A-E Listado alfabético de participantes F-L Listado alfabético de participantes M-Q Listado alfabético de participantes R-Z Cuerpo de Inspectores Consulta resultados por DNI Listado alfabético de participantes 

Històric
SR. WERT: SI NO ESTÀ ESPATLLAT, MILLOR NO ARREGLAR-HO
ANPE-Catalunya 07 May, 2015

Com si es tractés d’un fenomen meteorològic advers, que es sap que actuarà però no es sap quan, el ministre Wert vol continuar fent-se un nom a la història utilitzant l’arma que millor se li dóna: la confrontació. I es que aquest senyor no sap estar quiet. Sempre ha d’estar posant el dit a l’ull a tothom: ha reformat un sistema educatiu regular i l’ha transformat en mediocre, amb una llei que no agrada a ningú; ja té en peu de guerra al món del futbol, que amenaça amb vaga general; ha pujat l’IVA cultural fins ofegar una indústria necessària, que ajuda a crear una societat més avançada, i finalment, no deixa de banda la seva obsessió amb la llengua, que també ha sabut transformar en arma de confrontació. I es que caldria dir-li de nou al senyor Wert que EL CATALÀ NO ÉS UN PROBLEMA A CATALUNYA. El sistema d’immersió continua guanyant batalles legals, morals i professionals, i a més de la seva contrastada eficàcia no dóna marge d’error. ÉS UN SISTEMA QUE FUNCIONA I NO CAUSA PROBLEMES NI SOCIALS NI EDUCATIUS. Caldria també dir-li que ja n’hi ha prou d’utilitzar la confrontació de la llengua per guanyar vots; és una tàctica de baixa categoria que diu molt poc de la seva capacitat d’estratègia. És que no li entra al cap que no tot es pot imposar a base de lleis i decrets? Així doncs, com l’hem comparat amb un fenomen meteorològic advers, conclourem, d’una manera molt nostra, dient-li senyor Wert que LI TENIM MÉS POR QUE A UNA PEDREGADA. Però també li direm que ja n’hem aguantat unes quantes i les continuarem aguantant, fins que finalment, passin de llarg.

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA.
ANPE-Catalunya 05 May, 2015

DEL 6 AL 19 DE MAIG, MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA. APLICATIU   SI US PLAU, PASSEU AQUESTA INFORMACIÓ A SUBSTITUTS, ESPECIALMENT ALS QUE NO HAN TREBALLAT MAI, DONCS SI NO CONFIRMEN LA SEVA PRESÈNCIA A LA BORSA NO PODRAN ACCEPTAR NOMENAMENTS.

Històric
ADJUDICACIONS D'ESTIU
ANPE-Catalunya 05 May, 2015

RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent   CALENDARI PREVIST: Presentació de sol·licitud de personal interí: del 6 al 19 de maig. Presentació de sol·licitud de personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny. Personal acollit a l'article 25 de la Llei de riscos laborals: del 8 al 19 de juny, prèvia cita als Serveis Territorials Propostes de les direccions: del 2 al 16 de juny. Personal funcionari suprimit: després del 10 de juny tindrà 10 dies des que se li hagi comunicat per presentar una nova sol·licitud als Serveis Territorials. Juliol: llista provisional d'adjudicacions i més tard la definitiva.

Històric
REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS
ANPE-Catalunya 05 May, 2015

PETICIONS REDUCCIÓ DE JORNADA DOCENTS ENTRE 55-64 ANYS FINS AL 31 DE MAIG REDUCCIÓ DE JORNADA PER DOCENTS ENTRE 55 I 64 ANYS D’EDAT (SOL·LICITUD)PERSONAL QUE HO POT DEMANAR · Funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys d’edat i 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari. DURADA: · La disminució de la jornada lectiva s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. · Per l’obtenció de la disminució de jornada s’haurà de presentar una sol·licitud, adreçada al director dels serveis territorials de què depengui, consultar data (sol ser la primera setmana de juny) COM S’APLICA LA DISMINUCIÓ DE LA JORNADA: · El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar d’una reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, amb les especificacions que s’esmenten en el punt 1.1 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig (DOGC 5883). · El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica en el punt 1.2 de la Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig (DOGC 5883). · Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació. RETRIBUCIONS: · Es cobra el 100% de les retribucions. OBSERVACIONS: · El personal funcionari que reuneixi els requisits dels apartats 1.1 i 1.2 destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de la reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys. · L’edat mínima per al gaudiment de la disminució de la jornada lectiva s’ha d’haver complert amb anterioritat al l’1 de setembre del curs per al qual es demana. · La disminució de dues hores setmanals lectives al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada. · Un cop concedida la reducció de jornada, si obté una destinació en un centre diferent mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació. SOL·LICITUD: Model normalitzat amb la documentació següent: _ Fotocopia del DNI. NORMATIVA: · Resolució ENS/1232/2011, de 12 de maig, (DOGC 5883, de 20 de maig de 2011)

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA.
ANPE-Catalunya 05 May, 2015

DEL 6 AL 19 DE MAIG, MODIFICACIÓ DE DADES DE BORSA I CONFIRMACIÓ DE PERMANÈNCIA. APLICATIU   SI US PLAU, PASSEU AQUESTA INFORMACIÓ A SUBSTITUTS, ESPECIALMENT ALS QUE NO HAN TREBALLAT MAI, DONCS SI NO CONFIRMEN LA SEVA PRESÈNCIA A LA BORSA NO PODRAN ACCEPTAR NOMENAMENTS.

Històric
PETICIÓ DE RECONEIXEMENT PER L'ABEL
ANPE-Catalunya 28 Abr, 2015

Nicolás Fernández Guisado, President Nacional d’ANPE, ha sol.licitat aquest matí en la Permanent del Consell Escolar de l’Estat, a títol pòstum, la Gran Creu d’Alfons X per al nostre company, Abel Martínez Oliva, docent assassinat el passat 20 d’abril en l’exercici de la seva professió docent.

Històric
VOLEM UN HOMENATGE PER L'ABEL!
ANPE-Catalunya 26 Abr, 2015

Subscrivim totalment el contingut de la Carta al director d'un docent de Navarra. Demanem la màxima difusió. Gràcies. HOMENAJE A UN PROFESOR HÉROE Sr. Director: Se llamaba Abel Martínez, pero eso a casi nadie le interesa. Era, según dicen, de Lérida y tenía 35 años. Trabajaba como profesor de Historia en un instituto de Barcelona y murió en acto de servicio. Cayó abatido a la puerta de su aula, cuando acudía a poner orden en un incidente escolar. Fue muerto (¿podré decir asesinado?) por un estudiante incontrolado del que lo sabemos casi todo y por el que todo el mundo –desde jueces a periodistas, pasando por psicólogos y políticos- está muy preocupado. Nadie sabe nada (ni importa, al parecer) de Abel y su familia, de sus padres o hermanos, de su novia o tal vez de sus hijos. Era un profesor. Si hubiera sido un militar caído en lejanas tierras, habría ido a buscar su cadáver el ministro del ramo, se le habrían hecho honores de Estado y seguramente le habrían condecorado con distintivo rojo o amarillo, vaya usted a saber. Pero Abel era, simplemente, un profesor. Un profesor interino, para más inri. El primer docente muerto en las aulas en nuestro país no se merece el oprobioso silencio, el incomprensible ninguneo que le han dedicado los medios de comunicación. Así que solicito desde aquí que el próximo instituto que se inaugure en España lleve el nombre de Abel Martínez, y que se conceda al profesor leridano, a título póstumo, la Cruz de Alfonso X el Sabio. Luis Azcárate Iriarte. Pamplona Prom

Històric
Dimecres 22 d'abril, a les 18 h. Plaça Sant Jaume, Barcelona
ANPE-Catalunya 22 Abr, 2015

  Us covoquem a la concentració per manifestar el nostre condol i solidaritat amb la comunitat educativa de l’Institut Joan Fuster i en record del nostre company, ABEL MARTÍNEZ OLIVA.

Històric
ANPE CATALUNYA CONDEMNA L’ATAC A DOCENTS I ALUMNES DE L’INSTITUT “JOAN FUSTER”
ANPE-Catalunya 20 Abr, 2015
historico

  Tragedia en un instituto de Barcelona Un menor mata amb una ballesta un professor en un institut de Barcelona

Històric
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tornar