Resultat de la recerca

Tornar

IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU
Catalunya 14 Jul, 2016

 Us informem que la resolució provisional d'adjudicacions d'estiu publicada avui pel Departament d'Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc.  podeu estar tranquils/es fins a nou avís. Per tant, de moment no cal que feu res!  El Departament diu: "Resolució provisional Us informem que s'ha detectat una incidència en la fase d'elecció de les adjudicacions de destinacions provisionals, per la qual cosa es deixa sense efecte la Resolució publicada el 13 de juliol. Properament es farà pública una nova resolució d'adjudicacions destinacions provisionals."

Històric
CONSULTA ADJUDICACIONS ESTIU
Catalunya 13 Jul, 2016

Ja es pot consultar resolució provisional de les adjudicacions d'estiu. consulta resolució provisional adjudicacions estiu Temps per reclamar: del 14 al 18 de juliol. MODEL DE RECLAMACIÓ (INSTANCIA GENERAL): SOL·LICITUD GENERAL

Històric
RETALLADA A LA REDUCCIÓ DE 2H. LECTIVES PER MÉS GRANS DE 55
Catalunya 03 Jun, 2016

Segons  l’ACORD DE 31 DE MAIG, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament el Departament argumenta: L'evolució de la piràmide d'edat del col·lectiu docent des de l'any 2005 comporta un nombre creixent de docents compresos entre els 55 i els 64 anys. Aquesta circumstància no fa sostenible el manteniment de la reducció de la jornada lectiva dels més grans de 55 anys en el context econòmic i financer actual de la Generalitat, i més encara si es té en compte que aquesta mesura comporta, en la majoria dels casos, pèrdua d'hores d'atenció lectiva a l'alumnat en la mesura que no és possible compensar amb recursos addicionals deplantilla la totalitat d'hores lectives no impartides pels docents que gaudeixen d'aquesta llicència. Pel mateix motiu, no és possible aplicar el nomenament complementari del mes de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-2016, per l'elevat cost que comporta l'aplicació d'aquesta mesura i tenint present que aquest professorat no fa una activitat docent al mes de juliol i que cobra de la Seguretat Social la part corresponent de l'atur.  Per tant, El Departament ens treu: 2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanalper al professorat entre 55 i 64 anys. En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent: - 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària. - 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes. - 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general iespecial.  Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal. Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.  -3 Deixar en suspens, fins al 31 d'agost de 2018, l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d'Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar. I ens dona:  -4 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l'1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d'Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar. -5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera. L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016. ANPE ja ha manifestat el seu total rebuig a aquesta nova retallada que afecta als docents majors de 55 anys i al personal interí substitut, i ens sumarem a  qualsevol acció per tal de recuperar tot el que ens continuant arrabassant.

Històric
DESTINACIONS PROVISIONALS (RESOLUCIÓ I DATES)
Catalunya 18 May, 2016

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics Terminis : Presentació de sol·licituds: Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig (inclou Propietaris Provisionals i peticions de Comissions de Servei) Personal interí: del 2 al 14 de juny Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny Resolució provisional del 10 al 12 de juliol Resolució definitiva entre el 27 i 28 de juliol.

Històric
PROCEDIMENT PERFILS PROFESSIONALS
Catalunya 05 May, 2016

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los ENLLAÇ Procediment d'acreditació dels requisits per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional 1. Professorat afectat Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats. 2. Requisits específics per acreditar els perfils Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats per a cada perfil a l'annex 1. 3. Formació i programes d'innovació educativa reconeguts Al Portal de centre del Departament d'Ensenyament, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals. Aquesta llista s'ha d'actualitzar cada curs escolar. La resolució també ha d'establir la durada mínima de cada activitat formativa i el curs escolar a partir del qual es tenen en compte la formació i els programes d'innovació educativa, a efectes d'acreditació. 4. Procediment automàtic d'acreditació inicial El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar el professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d'abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. L'acreditació de cadascun dels perfils s'anota al registre informàtic de professorat, a excepció de l'acreditació del perfil professional de docència de dues especialitats a l'ESO, que s'entén acreditat amb el reconeixement de dues especialitats docents. Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del dia següent de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució. 5. Acreditació a sol·licitud del professorat 5.1 Sol·licitud d'acreditació El professorat que no obtingui l'acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la fent ús del model que està a la seva disposició als registres del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i al Portal de centre. Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil professional: a) Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició. b) Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament d'Ensenyament. Totes les fotocòpies que es presentin han d'estar compulsades. c) Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils de l'annex 1, mitjançant models disponibles als registres abans esmentats i al Portal de centre. A aquests efectes, s'entén per curs escolar, l'exercici de la docència un mínim de 8 mesos consecutius. No cal certificar l'experiència docent que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 5.2 Reconeixement de l'acreditació de perfil professional Un cop revisada la documentació aportada pels interessats i després de comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, s'ha d'incorporar, si escau, la documentació aportada a l'expedient personal i resoldre la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Aquesta acreditació ha de constar al registre informàtic de professorat i pot ser consultada al portal ATRI. Si es denega l'acreditació, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant. 6. Termini de presentació de sol·licituds i efectes de les acreditacions Les sol·licituds individuals d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació a ATRI de l'acreditació inicial prevista a les bases 3 i 4. Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el dia 7 de juny de 2016 i el dia 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta. En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs escolar 2016-2017, la data límit en que han de constar enregistrades en l'expedient personal informàtic les acreditacions dels perfils, és el dia 8 de juliol de 2016. En les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball docents, s'ha d'establir la data límit en què han de constar enregistrades les acreditacions dels perfils, per tal que puguin ser tingudes en compte en l'adjudicació de destinacions motiu de la corresponent convocatòria. 7. Informació El professorat i les direccions dels centres que desitgin rebre informació en relació amb aquest procediment, s'ha d'adreçar a la unitat de gestió de personal docent dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona que correspongui, segons el centre on presti serveis el curs 2015-2016 o l'últim en què va tenir destinació.

Històric
DATES SOL·LICITUDS ADJUDICACIONS D'ESTIU
Catalunya 02 May, 2016

ATENCIÓ: SÓN DATES AMB VALOR INFORMATIU I ORIENTATIVES, DONCS ENCARA NO HI HA UNA COMUNICACIÓ OFICIAL PER PART DEL DEPARTAMENT: Personal funcionari de carrera: del 17 al 30 de maig Personal interí: del 2 al 14 de juny Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny Termini previst per a la publicació de la resolució provisional: del 10 al 12 de juliol Resolució definitiva: entre el 27 i 28 de juliol.

Històric
ANPE CATALUNYA SEMPRE AMB ELS DOCENTS
Catalunya 29 Abr, 2016
historico

En breu es preparen mobilitzacions per reclamar la recuperació de molts dels drets que els docents públics hem perdut a Catalunya els darrers anys Per suposat, ANPE Catalunya dóna suport a aquestes reivindicacions i s'adhereix al manifest d'unió sindical, però manifestem que nosaltres ja fa temps que estem treballant amb el Departament i els diferents grups polítics els següents punts: NO AL TANCAMENT DE CAP LÍNIA DE P3 DISMINUCIÓ DE RÀTIOS A TOTS ELS NIVELLS RETORN A LES 18H A SECUNDÀRIA I 23 A PRIMÀRIA NO ALS NOMENAMENTS A DIT, SUBSTITUCIONS DES DEL 1R DIA A TOTS ELS NIVELLS RECUPERACIÓ DE LES PAGUES SOSTRETES, EQUIPARACIÓ SALARIAL PT/PS CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS AMB EL 100% DE LES PLACES REALS SALUT LABORAL: REVISIONS PERIÒDIQUES PERMÍS PER AL TRACTAMENT DE FERTILITAT I AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE MATERNITAT COMPATIBILITZAR DOS CÀRRECS, O BÉ A NIVELL ECONÒMIC O BÉ A NIVELL DE CERTIFICAT JORNADA CONTINUADA, A PRIMÀRIA TAMBÉ De vegades la nostra feina no és pública ni surt a fotografies i pancartes, pot ser fins i tot poc visible, però és una part molt important del sindicalisme constructiu que fa ANPE CATALUNYA. Us adjuntem fotos de les nostres trobades amb el Departament i els grups polítics que per ara ens han pogut atendre. Aprofitem per donar-los a tots les gràcies per escoltar-nos i mirar de trobar punts en comú i solucions.

Històric
AVUI FA UN ANY VAM PERDRE L'ABEL
Catalunya 20 Abr, 2016

  BENVOLGUTS/DES COMPANYS/ES, Dimecres 20 d'abril es compleix un any de la mort del nostre company ABEL MARTÍNEZ OLIVA durant els terribles fets del IES Joan Fuster de Barcelona.   A Barcelona i Lleida s'organitzen concentracions de suport (a Barcelona és a les 19h. a la Plaça Sant Jaume i a Lleida a les 19h. a la plaça de l’Amistat de la Bordeta)   També emplacem a tota la Comunitat Educativa que es pugui sumar als actes de condol fent un homenatge o record al company ABEL als mateixos centres educatius. CONTINUEM EXIGINT a la Consellera i a tots els experts del Departament que d'una vegada per totes IMPLEMENTIN UNES MILLORS CONDICIONS DE TREBALL PELS DOCENTS: MÉS RECURSOS, MÉS SEGURETAT, MÉS RACIONALITAT I QUE SOBRETOT ESCOLTIN MÉS ALS DOCENTS!

Històric
Llista provisional d'admesos i exclosos Borsa 2016
Catalunya 13 Abr, 2016

Llista d'admesos i exclosos  Llista provisional Es poden presentar reclamacions del 14 al 25 d'abril de 2016. Accés a l'aplicació Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.

Històric
8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Catalunya 08 Mar, 2016

AVUI, 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA, ANPE VOL REMARCAR LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ I DE LA TASCA DOCENT PER ACONSEGUIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES. Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona treballadora -declarat com a tal per l'ONU el 1997 en homenatge a les dones pioneres en la lluita per la igualtat de drets- ANPE vol fer una crida d'atenció sobre la importància que té l'educació per a la consecució plena de la igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones. Des d'ANPE estem convençuts que l'educació, el coneixement i la cultura són les claus dels avenços en la igualtat efectiva entre homes i dones i peça clau per extirpar la violència de gènere. La tasca que duen a terme els docents a l'aula és el major impulsor d'aquests aprenentatges. Per això, una vegada més, volem fer una crida a la societat perquè conegui, valori i doni suport a la tasca dels docents. A més la presència femenina en l'ensenyament és una constant a Espanya i a Europa. Segons dades facilitades per l'agència d'estadística europea Eurostat, del total d'alumnes universitaris matriculats en graus de l'àmbit de la Formació i l'Educació en 2011, el 79,1% eren dones. Un percentatge molt similar resulta si s'analitza la població universitària en l'àrea de Salut i Benestar, que és el 76% de dones enfront del 24% d'homes. La xifra està més igualada entre els estudiants de graus de Ciències, Matemàtiques o Informàtica, que és del 59,2% d'homes enfront del 40,8% de dones. No podem oblidar a les professionals de l'Educació que van ser pioneres en l'accés als estudis superiors com al món laboral aportant visibilitat a la dona com a membre de ple dret de la societat. Una professió imprescindible, amb gran rellevància i responsabilitat social. Des d'ANPE volem felicitar a totes les mestres i professores que, al seu dia a dia des de la seva tasca docent, preparen a la noves generacions per assolir el ple dret d'igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Històric
IMPORTANT!! ES DEMANA EL CERTIFICAT DE PENALS PER A TOTS ELS/LES TREBALLADORS/ES DE PERSONAL DOCENT!
Catalunya 08 Mar, 2016

Certificació de delicte de naturalesa sexual Informació per als directors per a que el personal del centre o dels serveis educatius acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans:   Model de declaració Accés a l'aplicació Calendari Normativa  Personal docent Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris. Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d'acord amb el procediment que estableix aquest comunicat: Entre el 7 al 15 de març està obert el termini per entregar al director/a del teu centre aquest Model de declaració responsable.  Més informació en aquest enllaç: Certificació de delicte de naturalesa sexual

Històric
NOVETAT!REGISTRES ON DEMANAR EL CERTIFICAT DE PENALS
Catalunya 26 Ene, 2016

MOLT IMPORTANT!! En relació a la certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d'haver-la sol·licitat estaran incloses a la llista d'admesos provisionals, pendents de presentar la certificació. La petició de la certificació també es pot fer a qualsevol dels registres del Departament d'Ensenyament, que la traslladarà al Ministeri de Jústicia. Podeu consultar la llista a l'enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20160125-Noticia-borsa-penals Registres del Departament d'Ensenyament: Serveis Centrals: Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226 Barcelona 08021 Baix Llobregat: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat Ctra. de Laureà Miró, 328-330 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona Comarques: Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques C. de Casp, 15 Barcelona 08010 Oficina Gestora a Badalona Av. del Maresme, 192-212 planta baixa (Edifici IES Eugeni D'Ors) Badalona 08912 Oficina Gestora a L'Hospitalet de Llobregat C. de Miquel Peiró i Victorí, 43 L'Hospitalet de Llobregat 08906 Oficina Gestora a Vilafranca del Penedès Av. d'Europa, 28 Vilafranca del Penedès 08720 Oficina Gestora a Santa Coloma de Gramenet Av. de l'Anselm de Riu, 125 Santa Coloma de Gramenet 08924 Oficina Gestora a Vilanova i la Geltrú C. Canigó, 2 Vilanova i la Geltrú 08800 Catalunya Central: Oficina Gestora a Igualada Ctra. de Manresa, 65, 2a. planta Igualada 08700 Oficina Gestora a Berga Pl. dels Països Catalans, 4 1a planta, despatx 7 Berga 08600 Oficina Gestora a Vic Pl. de Don Miquel de Clariana, 3 2a planta (Palau Bojons) Vic 08500 Oficina Gestora a Solsona C. del Castell, 20 (Ajuntament) Solsona 25280 Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central Ctra. de Vic, 175 Manresa 08243 Lleida: Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida C. de la Pica d'Estats, 2 Lleida 25006 IES d'Aran Ctra. de Betren, s/n Vielha e Mijaran 25530 IES de Tremp Av. del Bisbe Iglesias, 5 Tremp 25620 IES Hug Roger III C. de Joaquim Sostres, s/n Sort 25560 Maresme-Vallès Oriental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental C. Churruca, 90 Mataró 08301 Oficina Gestora a Granollers C. de Maria Palau, 2-4 (seu de l'Institut Granollers, antiga Escola Fàtima) Granollers 08403 Tarragona: Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona C. de Sant Francesc, 7 Tarragona 43003 Terres de l'Ebre: Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre C. de la Mare de Déu de la Providència, 5-9 Tortosa 43500 Vallès Occidental: Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental C. del Marquès de Comillas, 67-69 Sabadell 08202 Oficina Gestora a Terrassa C. de la Rasa, 24 (seu del Patronat Municipal d'Educació) Terrassa 08226 Consorci d'educació de Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona Pl. d'Urquinaona, 6 (cantonada c. de Roger de Llúria) Barcelona 08010

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA
Catalunya 25 Ene, 2016

Del 26 de gener al 2 de febrer de 2016, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/modificacio-dades/

Històric
INFORMACIONS IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT DE PENALS
Catalunya 21 Ene, 2016

DONAT EL CAOS AMB LA SOL·LICITUD DEL CERTIFICATS DE PENALS EL DEPARTAMENT AMPLIA LA SEVA ENTREGA Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016. Termini per presentar la documentació: 10 dies hàbils comptats a partir del dia en què es tramita la sol·licitud. De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016. ELS QUE JA FORMEU PART DE LA BORSA (AL MENYS PER ARA) NO CAL QUE EL PRESENTEU. JA US ANIREM INFORMANT.

Històric
OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)
Catalunya 12 Ene, 2016

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS) Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) PDF (81.98 KB) Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos. Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria. Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona: *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que "acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta" (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d'inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Històric
CURSOS ANPE.CAT SEGON TRIMESTRE
Catalunya 08 Ene, 2016

Benvolguts/des, Abans de res, us desitgem una bona entrada d'any i una bona reentrada a la feina. Us passem l'oferta formativa per aquest segon trimestre d'ANPE.Cat. Recordeu que alguns cursos comencen aquest mateix dilluns, però encara hi ha places i us podeu inscriure...no us els perdeu!!! Homologats pel Departament d’Ensenyament. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis… NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h 01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 11/01/16  Més informació

Històric
ANPE CATALUNYA US DESITJA BONES FESTES I BON 2016!!!
Catalunya 22 Dic, 2015
historico

"L' Educació és l'arma més poderosa per canviar el món- NELSON MANDELA" BON NADAL I MILLOR 2016 !!!! us desitja... ANPE CATALUNYA

Històric
| 12 | 13 | 14 | 15 |
Tornar